Regulamin sklepu internetowego

www.hranipex.pl

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.hranipex.pl (zwany dalej Sklepem), prowadzony jest przez Hranipex Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Złotnikach, 59-223 Krotoszyce, Złotniki 18, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000174794, o kapitale zakładowym 50 000 złotych, wpłaconym w całości, NIP 6912240719, REGON 391040700. Sklep nie prowadzi sprzedaży dla Konsumentów. Klientami sklepu mogą być wyłącznie Przedsiębiorcy .
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest Klientów korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu. 

 

§ 2

Definicje

 1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca umowę, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
 2. Sprzedawca - Hranipex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Złotnikach 18, kod pocztowy 59-223 Krotoszyce, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000174794, o kapitale zakładowym 50 000 złotych, wpłaconym w całości, NIP 6912240719, REGON 391040700.
 3. Klient - przedsiębiorca dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.hranipex pl.
 6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą formularza dostępnego po zalogowaniu na konto klienta w sklepie internetowym na stronie www.hranipex.pl i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: Złotniki 18, 59-223 Krotoszyce
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: pl-hranipex@hranipex.com 
 3. Numery telefonu Sprzedawcy: +48(76)7564400
 4. Numery fax Sprzedawcy: +48(76)7564405
 5. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy PLN Bank Handlowy w Warszawie S.A 04 1030 1289 0000 0000 9220 8001 EUR: Bank Handlowy S.A. w Warszawie 74 1030 1289 0000 0000 9220 8002
  SWIFT: CITIPLPX 
 6. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 7. Klient może porozumiewać się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8:00-16:00

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,

b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

c. włączona obsługa plików cookies.

§ 5

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta. 
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu oraz zapoznanie się z cenami Produktów dostępnych w Sklepie możliwe jest po zarejestrowaniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu i po zalogowaniu się na to Konto. 
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych lub w euro i są cenami netto( nie uwzględniające podatku VAT) 
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy i pakowania( w tym „ roztaczania” rolki) Produktu, o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

§ 6

Zarejestrowanie Konta w Sklepie

 1. Aby zarejestrować Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji dostępny na stronie www.hranipex.pl, a następnie przesłać na adres pl-hranipex@hranipex.com dokument potwierdzający wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz numer REGON i NIP.
 2. Po wykonaniu czynności wskazanych w ustępie 1, Sprzedawca prześle na adres e-mail podany podczas rejestracji dane niezbędne do zalogowania się na Konto.
 3. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 4. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie danych wskazanych w ustępie 2.
 5. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy: 

 1. zalogować się do Sklepu;
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” określając ilość zamawianych sztuk;
 3. potwierdzić adres, na który ma nastąpić dostawa Produktu, jak również dane niezbędne do wystawienia faktury;
 4. wybrać sposób dostarczenia Produktu/ów;
 5. kliknąć przycisk „Zamawiam”
 6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym termnie.

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  1. przesyłka kurierska, 
  2. przesyłka kurierska pobraniowa,
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  1. Przedpłata 
  2. Płatność za pobraniem
  3. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
 3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronie internetowej Sklepu.
 4. Klient wyraża zgodę na wystawianie i dostarczanie faktur sprzedaży w formie elektronicznej na jego adres email.
 5. Korekty faktur Sprzedawca dokonuje zgodnie art. 29a i 106 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 
 3. W przypadku wyboru przez Klienta: 
  1. płatności przelewem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie uzgodnionym ze Sprzedawca - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
  2. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 4. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie określonym w przyjęciu Zamówienia. 
 5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, Klient ma możliwość odbierania Produktów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru) lub też odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
 6. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski
 7. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport i pakowanie Produktu) są wskazywane Klientowi na stronie www.hranipex.pl oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. 

§ 10

Reklamacja i gwarancja

Reklamacje i gwarancje określają Ogólne Warunki sprzedaży zamieszczone na stronie sklepu. 

§ 11

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być: 
  1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym. 
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. 

§ 12

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Każdorazowo obowiązująca treść Regulaminu dostępna będzie na stronie internetowej www.hranipex.pl.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie Ogólne Warunki Sprzedaży firmy Hranipex oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o ochronie danych osobowych. 

Złotniki marzec 2023