OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY (OWS) HRANIPEX Sp. z o.o.

z siedzibą w Złotnikach 18 (zwana dalej „Dostawcą”) sprzedaży towarów produkowanych/dystrybuowanych przez Dostawcę, w tym sprzedaż za pośrednictwem sklepu internetowego (zwanych dalej „towarami”)

DLA PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

1. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY:

Klient, którym może być wyłącznie podmiot prowadzący działalność gospodarczą, składa zamówienie zawierające informacje o ilości i rodzaju towaru, miejscu odbioru oraz oczekiwanym przez Klienta terminie dostawy i ewentualnym sposobie transportu. Wysyłając wiążące zamówienie do Dostawcy, Klient akceptuje niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży w całości i wyklucza stosowanie jakichkolwiek innych OWS. W przypadku zamówień składanych za pośrednictwem sklepu internetowego Hranipex, Klient potwierdza również, że zamawia towar jako przedsiębiorca w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (zamówienie B2B). Dostawca (jako sprzedający) najpierw potwierdza zamówienie, w tym cenę towaru, który ma być dostarczony oraz termin dostawy. To potwierdzenie stanowi zawarcie indywidualnej umowy sprzedaży. Dopóki zamówienie nie zostanie potwierdzone pisemnie przez Dostawcę, nie jest ono wiążące dla Dostawcy i nie zostaje zawarta indywidualna umowa sprzedaży. Dostawca zobowiązany jest do realizacji wyłącznie zamówienia pisemnie przez niego potwierdzonego. Po potwierdzeniu przez Dostawcę wiążącego zamówienia, Klient nie może anulować swojego zamówienia i jest zobowiązany do odbioru zamówionego towaru od Dostawcy oraz do zapłaty uzgodnionej ceny zakupu w określonych terminach. W przypadku zamówienia złożonego przez Klienta za pośrednictwem Internetu (sklep internetowy Hranipex), Dostawca nie musi potwierdzać zamówienia na piśmie; w takich przypadkach zamówienie złożone przez Klienta na odpowiedniej stronie internetowej poprzez potwierdzenie go poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij zamówienie” jest równoważne z zawarciem umowy sprzedaży. Klient odpowiada za prawidłowość złożonego zamówienia, a jeżeli dostawa towaru jest wadliwa na skutek jej nieprawidłowości, Klientowi nie przysługują żadne uprawnienia z tytułu odpowiedzialności Dostawcy za wady ani z tytułu rękojmi lub innych praw.

2. ANULOWANIE ZAMÓWIENIA:

Dostawca zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia już złożonego i potwierdzonego przez Dostawcę oraz do odstąpienia od umowy sprzedaży i tym samym anulowania zamówienia, jeśli ważne przyczyny ekonomiczne lub operacyjne uniemożliwiają Dostawcy realizację umowy sprzedaży (np. znaczny wzrost cen środków produkcji, brak siły roboczej z powodu pandemii, itp. przerwa w dostawie energii lub surowców, itp.) W takim przypadku, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o tych okolicznościach oraz o anulowaniu umowy sprzedaży przez Dostawcę i zgadza się, że nie będzie miał i nie będzie dochodził żadnych roszczeń odszkodowawczych, w tym w szczególności roszczeń z tytułu utraty zysku i niniejszym zrzeka się prawa do wszelkich takich roszczeń.

3. MIEJSCE DOSTAWY:

Miejsce dostawy towarów jest określone w potwierdzonym przez Dostawcę zamówieniu Klienta (np. poprzez odniesienie do konkretnej klauzuli INCOTERMS), w przeciwnym razie obowiązuje INCOTERMS 2020, EXW Złotniki. Jeżeli umowa sprzedaży zawiera odniesienie do INCOTERMS 2020, należy to rozumieć jako odniesienie do Międzynarodowych Zasad Interpretacji Klauzul Dostaw INCOTERMS 2020, opublikowanych przez Międzynarodową Izbą Handlową w Paryżu, a poprzez jej użycie w umowie sprzedaży, postanowienia zawarte dla tej klauzuli w INCOTERMS stają się jej częścią.

4. WARUNKI DOSTAWY:

Dostawca wypełnia swój obowiązek dostawy towaru poprzez przekazanie towaru przewoźnikowi w terminie dostawy, jeśli towar jest wysyłany do Klienta za pośrednictwem osoby trzeciej (przewoźnika), w przeciwnym razie poprzez dostarczenie go Klientowi w uzgodnionym terminie w uzgodnionym miejscu odbioru towaru zgodnie z umową. W przypadku towarów oznaczonych jako „towar w magazynie”, towar zostanie dostarczony w ciągu 4 dni roboczych od potwierdzenia zamówienia przez Dostawcę. Termin dostawy jest jedynie orientacyjny i nie jest wiążący dla Dostawcy, chyba że umowa stanowi inaczej. Dostawca jest uprawniony do dostarczenia towaru w dowolnym czasie w uzgodnionym okresie dostawy. Termin dostawy zostanie racjonalnie przedłużony, w szczególności w przypadku wystąpienia nieprzewidywalnych zdarzeń siły wyższej, których Dostawca nie mógł uniknąć nawet przy zachowaniu należytej staranności, nawet jeśli wystąpią one na poziomie podwykonawcy, jeśli mają poważny wpływ na produkcję lub dostawę towarów. Należą do nich w szczególności zakłócenia w działalności produkcyjnej, opóźnienia w dostawach surowców i środków pomocniczych, złomowanie materiałów lub środki i ograniczenia administracyjne. Jeżeli dostarczenie towaru stanie się niemożliwe z powodu powyższych zdarzeń, zobowiązanie Dostawcy do dostarczenia towaru przestaje obowiązywać. Dostawca poinformuje o tym Klienta na piśmie. W takim przypadku Klientowi nie przysługuje odszkodowanie i niniejszym zobowiązuje się nie dochodzić i zrzeka się takiego odszkodowania.

Koszt transportu towaru do Klienta ponosi co do zasady Klient. W sytuacjach, w których wartość towaru z zamówienia internetowego przekracza odrębnie ogłoszone/ustalone przez Dostawcę kwoty , Dostawca ponosi koszt pocztowego/kurierskiego transportu towaru do Klienta.

Jeżeli Klient nie odbierze i nie przyjmie dostawy towaru w uzgodnionym umownie czasie i miejscu, Klient będzie w zwłoce z obowiązkiem odbioru towaru i będzie zobowiązany do zapłacenia Dostawcy kosztów transportu do i od Dostawcy. W przypadku braku odbioru towaru wykonanego na specjalne zamówienie, Dostawca ma prawo żądać kary umownej w wysokości 100% ceny zamówienia. Dostawca będzie miał prawo zażądać od Klienta wypełnienia swoich obowiązków wynikających z umowy sprzedaży lub wyznaczyć mu rozsądny dodatkowy termin na przyjęcie dostawy towarów oraz odstąpić od umowy sprzedaży po upływie tego terminu.

5. DOSTAWA CZĘŚCIOWA:

Dopuszczalne są częściowe dostawy towarów, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej. Dopuszczalne są odchylenia w przypadku dostaw obrzeży meblowych w granicach ±10%. Tolerancja wymiarów obrzeży meblowych z tworzywa sztucznego jest opisana bardziej szczegółowo w tzw. karcie technicznej, z którą zapoznał się Klient (patrz: https://www.hranipex.pl/pl/materialy-do-pobrania/). Termin dostawy zostanie odpowiednio przedłużony w przypadkach, gdy dostawa opóźnia się z przyczyn niezawinionych przez Dostawcę lub nieprzewidywalnych zdarzeń (przypadki „siły wyższej”, w tym embarga, zajęcia towarów, ograniczenia dostaw energii, środki przeciwepidemiczne itp.)

6. ZMIANY ZAMÓWIENIA:

Wszelkie dodatkowe wymagania Klienta dotyczące przedmiotu zamówienia wydłużają uzgodniony czas dostawy o odpowiedni okres. W przypadku zwłoki Klienta w odbiorze towaru lub w przypadku innego zawinionego naruszenia przez Klienta obowiązku zapewnienia współpracy, Dostawca będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania za poniesione szkody, w tym wszelkie dodatkowe koszty. Wszelkie inne roszczenia pozostają nienaruszone. Klient niniejszym przyjmuje do wiadomości, że kolory w katalogu Dostawcy lub na jego stronie internetowej mogą różnić się od rzeczywistych z przyczyn technicznych i nie będzie zgłaszał z tego tytułu żadnych reklamacji ani innych roszczeń.

7. CENA/FAKTURA:

Obowiązują ceny towarów podane w aktualnym cenniku Dostawcy, chyba że indywidulana umowa stanowi inaczej. Ceny towarów nie zawierają podatku VAT, kosztów opakowania, wysyłki i ubezpieczenia. Dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany cennika w dowolnym momencie w ciągu roku. W przypadku wzrostu cen zakupu towarów dostarczanych przez Dostawcę lub innych nakładów lub spadku wartości korony czeskiej w stosunku do euro, Dostawca ma prawo do odpowiedniego zwiększenia ceny towaru.

Po każdej dostawie towaru (kompletnej lub częściowej) Dostawca wystawi fakturę, która zostanie przesłana Klientowi drogą elektroniczną lub pocztową lub przekazana osobiście wraz z dostawą towaru. Dostawca może żądać zapłaty z góry do wysokości do 100% zafakturowanej ceny towaru. Faktura Dostawcy będzie płatna w terminie wskazanym na fakturze. Za dzień zapłaty jakiejkolwiek płatności przez Klienta uznaje się dzień, w którym dana płatność została zaksięgowana na koncie Dostawcy.

Termin płatności faktury zaliczkowej jest zawsze ustalany indywidualnie. W przypadku zwłoki Klienta w zapłacie uzgodnionej ceny zakupu, Dostawca będzie uprawniony do naliczenia Klientowi odsetek za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,05% ceny towaru, za który Klient jest w zwłoce. Oprócz roszczenia o odsetki za zwłokę, Dostawcy przysługuje odszkodowanie za szkodę poniesioną przez Dostawcę w związku z opóźnieniem Klienta, w pełnej wysokości, przy czym odsetki za zwłokę nie podlegają potrąceniu z odszkodowaniem. Zwłoka w zapłacie ceny zakupu przez Klienta stanowi istotne naruszenie umowy sprzedaży.

W przypadku zwłoki w zapłacie faktury trwającej dłużej niż 30 dni, Dostawca ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży i zażądać zwrotu dostarczonego towaru. Nie narusza to jego prawa do odszkodowania. Klientowi nie przysługuje prawo do potrącenia wierzytelności dochodzonych przez Klienta, a nie uznanych przez Dostawcę. Dostawca może wymagać gwarancji bankowej lub innej formy zabezpieczenia/potwierdzenia wierzytelności. Jeśli Klient nie wywiąże się z płatności w ramach kilku umów sprzedaży zawartych z Dostawcą, Dostawca ma prawo do natychmiastowego pisemnego postawienia w stan wymagalności całego salda wszystkich zaległych zobowiązań zawartych między stronami. Jeżeli Klient nie zapłaci tak wymagalnej należności nawet w dodatkowym terminie 10 dni przewidzianym przez Dostawcę , Dostawca będzie uprawniony do natychmiastowego odstąpienia od wszystkich zawartych umów sprzedaży. Nie narusza to prawa Dostawcy do odsetek za zwłokę oraz do odszkodowania za szkody, w szczególności koszty windykacji.

Klient zobowiązuje się bez zbędnej zwłoki powiadomić Dostawcę o swojej niewypłacalności lub widocznym zagrożeniu nią lub o jakimkolwiek innym fakcie, który ma lub może mieć szczególny wpływ na terminowe i prawidłowe wykonanie umowy sprzedaży oraz na zapłatę podatku od wartości dodanej (zwanego dalej „VAT”).

8. ZASTRZEŻENIE TYTUŁU PRAWNEGO:

Ryzyko uszkodzenia towaru przechodzi na Klienta w chwili jego odebrania z magazynu, tj. wydania Klientowi, lub przewoźnikowi w celu przetransportowania do Klienta, chyba że w konkretnym przypadku ustalono inaczej. Towar pozostaje własnością Dostawcy do momentu, gdy dostawa towaru zostanie opłacona w całości, łącznie ze wszystkimi związanymi z tym kosztami (VAT, fracht, opakowanie itp.). Klient zobowiązuje się do obchodzenia się z towarem z należytą starannością, w szczególności do zawarcia na własny koszt odpowiedniego ubezpieczenia. Klient będzie dokonywał niezbędnych konserwacji i przeglądów towaru na własny koszt i w odpowiednim czasie.

W przypadku działania Klienta wbrew umowie, w szczególności w przypadku zwłoki Klienta w zapłacie ceny zakupu lub jakiejkolwiek jej części, Dostawca będzie uprawniony do wycofania i odebrania towaru od Klienta po upływie wyznaczonego terminu, a Klient będzie zobowiązany do wydania Towaru Dostawcy na jego żądanie; jeżeli Klient nie uczyni tego w ciągu 7 dni od otrzymania żądania Dostawcy, Dostawca będzie uprawniony do nałożenia na Klienta kary umownej w wysokości 15% ceny za każdy dzień zwłoki. Jeżeli odebranie towaru nie jest możliwe (w szczególności jeżeli towar został już sprzedany przez Klienta osobie trzeciej lub połączony z produktem Klienta przed powstaniem okoliczności uprawniających do jego odebranie), Dostawca ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 15% ceny. Odebranie towaru nie stanowi odstąpienia od umowy sprzedaży przez Dostawcę. Dostawca jest uprawniony do spieniężenia odebranych towarów w sposób według własnego wyboru i do potrącenia wpływów ze spieniężenia, po odliczeniu uzasadnionych kosztów spieniężenia, ze swoimi roszczeniami wobec Klienta, na co Klient niniejszym wyraźnie się zgadza.

>p>Klient jest uprawniony do odsprzedaży towarów w ramach zwykłej działalności gospodarczej. W związku z tym Klient niniejszym ceduje na Dostawcę wszelkie roszczenia wynikające z odsprzedaży, przetworzenia, wbudowania lub innych przyczyn prawnych w związku z przedmiotem zakupu w wysokości uzgodnionej i jeszcze nie zapłaconej całkowitej ceny zakupu. W takim przypadku Klient niezwłocznie przekaże Dostawcy pisemne określenie wszystkich swoich należności związanych z dostawą towarów do swoich dłużników oraz ich wysokość, wraz ze wszystkimi informacjami niezbędnymi do ich odzyskania, wystawi wszystkie niezbędne dokumenty oraz poinformuje swoich dłużników (osoby trzecie) o cesji wierzytelności oraz o prawie Dostawcy do ich windykacji.

O przypadku zajęcia nieopłaconych jeszcze towarów lub roszczeń osób trzecich Klient poinformuje Dostawcę na piśmie. W przeciwnym razie Klient ponosi odpowiedzialność za powstałą szkodę. Jeżeli towar podlegający zastrzeżeniu prawa własności zostanie przetworzony, wbudowany lub połączony z innymi przedmiotami nienależącymi do Dostawcy, Dostawca stanie się współwłaścicielem powstałego w ten sposób przedmiotu w proporcji całkowitej ceny zakupu towaru do całkowitej ceny zakupu przetworzonego lub przerobionego przedmiotu.

9. GWARANCJA:

Dostawca udziela Klientowi gwarancji jakości towaru na okres 12 miesięcy od momentu przejścia na Klienta ryzyka uszkodzenia towaru. W przypadku klejów dyspersyjnych, klejów strukturalnych HraniResin oraz Żywic mocznikowo formaldehydowych (UF) gwarancja wynosi 6 miesięcy, chyba że Dostawca określi inaczej. Okres ten rozpoczyna się w dniu dostarczenia towaru zgodnie z niniejszymi OWS. Termin przedawnienia wszelkich roszczeń Klienta wobec Dostawcy wynosi 12 miesięcy. Gwarancja nie obejmuje wad spowodowanych niewłaściwym lub nieprofesjonalnym użytkowaniem, wadliwym montażem przez Klienta lub osoby trzecie, naturalnym zużyciem, wadliwą lub niedbałą obsługą, a także skutków przeróbek lub konserwacji przeprowadzonych nieprofesjonalnie i bez uprzedniej pisemnej zgody Dostawcy przez Klienta lub osoby trzecie, składowania niezgodnie z zaleceniami Dostawcy lub producenta W zawiązku z udzieloną gwarancją, uprawnienia Klienta z tytułu rękojmi na podstawie art. 558 §1 Kodeksu Cywilnego są wyłączone.

10. REKLAMACJE:

Odpowiedzialność Dostawcy za wady objęte gwarancją jakości nie powstaje, jeżeli wady te powstały w wyniku uszkodzenia towaru na skutek zdarzeń zewnętrznych i nie zostały spowodowane przez Dostawcę lub osoby, przy pomocy których Dostawca wykonał swoje zobowiązanie. Ponadto Klient zobowiązany jest do pisemnego zgłoszenia Dostawcy reklamacji dotyczącej oczywistych wad, tj. dających się wykryć przy odbiorze towaru, w ciągu 3 dni roboczych od dostarczenia towaru (decyduje data otrzymania pisemnej reklamacji), łącznie z odpowiednim jej udokumentowaniem; w przeciwnym razie Klient traci prawo do reklamacji towaru i dochodzenia praw wynikających z wadliwego wykonania. Towar uważa się za wolny od wad, jeżeli Dostawca nie otrzyma w powyższym terminie pisemnej reklamacji dotyczącej oczywistych wad. Wady inne niż oczywiste, których nie można było wykryć przy odbiorze towaru, a które objęte są gwarancją jakości towaru, Klient zobowiązany jest zgłosić Dostawcy w drodze pisemnej reklamacji dostarczonej Dostawcy nie później niż w ostatnim dniu okresu gwarancyjnego. Dostarczony towar musi być zawsze dokładnie sprawdzony natychmiast po przekazaniu go Klientowi lub wskazanej przez niego osobie trzeciej. Kontrola towaru przez Klienta obejmuje również częściowe usunięcie folii ochronnej, w szczególności w celu wykrycia różnic w odcieniach kolorów lub specyficznych uszkodzeń. Klient musi udokumentować wszelkie uszkodzenia towaru w wystarczający sposób (dokumentacja foto/wideo) i dostarczyć dokumentację Dostawcy w przypadku reklamacji.

Jeżeli dostarczony towar jest ewidentnie wadliwy lub nie posiada ustalonych w umowie właściwości, Dostawca zaspokoi roszczenia z tytułu gwarancji jakości według własnego uznania, poprzez dostarczenie towaru zastępczego lub brakującego, usunięcie wad towaru, udzielenie upustu w cenie towaru lub usunięcie wad prawnych towaru. W zawiadomieniu o wadzie Klient wyznaczy Dostawcy odpowiedni termin na usunięcie wady, nie krótszy niż 90 dni. Jeżeli Klient tego nie uczyni, Dostawca zobowiązany jest do usunięcia wady w terminie odpowiednim do rodzaju towaru, wady i możliwości Dostawcy, nie krótszym jednak niż 90 dni. Termin ten może zostać wydłużony w uzasadnionych przypadkach (np. z powodu braku dostawy określonego towaru). Bieg terminu rozpatrzenia reklamacji rozpoczyna się od dnia prawidłowego złożenia reklamacji zgodnie z niniejszymi OWS.

Dostawca jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w przypadku prawidłowo złożenia reklamacji przez Klienta zamiast spełnienia roszczeń Klienta dochodzonych w ramach reklamacji. Klient nie jest uprawniony do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych jednocześnie z roszczeniami reklamacyjnymi z tytułu odpowiedzialności za wady towaru i niniejszym zrzeka się ich w przypadku ich wystąpienia.

Dostawca może zezwolić Klientowi na zwrot towarów już zakupionych i, w stosownych przypadkach, opłaconych przez Klienta, z zastrzeżeniem, że warunki takiego zwrotu zostaną uregulowane w drodze specjalnego porozumienia między Stronami. Koszty postępowania reklamacyjnego ponosi każda ze stron oddzielnie i na własny rachunek.

11. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Kwota odszkodowania za szkodę, jeśli takie istnieje, udowodnione jako spowodowane przez Dostawcę Klientowi, w żadnym wypadku nie przekroczy ceny zapłaconej przez Klienta za towary, które okazały się wadliwe i spowodowały daną szkodę; ograniczenie to nie ma zastosowania do szkód wyrządzonych Klientowi przez Dostawcę umyślnie. W ramach powyższego limitu pokrywana jest tylko rzeczywista szkoda, a nie utracony zysk i inne ewentualne szkody pośrednie. W przypadku wystąpienia zdarzeń, których nie można było przewidzieć w momencie zawierania umowy sprzedaży i które uniemożliwiają Dostawcy wypełnienie jego zobowiązań umownych, Dostawca będzie uprawniony do przesunięcia terminu realizacji o okres, w którym trwała ta przeszkoda. We wszystkich przypadkach okoliczności wyłączających odpowiedzialność lub w przypadku nieoczekiwanej istotnej zmiany okoliczności po stronie Dostawcy, Dostawca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży bez prawa Klienta do odszkodowania, a Klient niniejszym zrzeka się wszelkich roszczeń z tego tytułu. Szkody poniesione przez Klienta objęte ubezpieczeniem nie będą pokrywane w przypadku wypłaty odszkodowania ubezpieczeniowego.

12. POUFNOŚĆ:

Strony są zobowiązane do zachowania poufności wszystkich informacji dotyczących przedmiotu umowy sprzedaży, które bezpośrednio lub pośrednio uzyskały w związku z zawarciem przedmiotowej umowy i które strony sobie w związku z nią przekazały. Strony zobowiązują się do niewykorzystywania i nieujawniania takich informacji osobom trzecim oraz zobowiążą swoich pracowników i osoby, którym powierzono określone zadania w związku z zawarciem i realizacją umowy sprzedaży, do zachowania analogicznej poufności takich informacji. Strona, która naruszy to zobowiązanie, odpowiada wobec drugiej Strony za poniesione przez nią straty w pełnym zakresie (ograniczenie odpowiedzialności wynikające z art. 11 nie ma zastosowania). Niniejsze postanowienie pozostaje w mocy po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy sprzedaży.

13. DORĘCZANIE KORESPONDENCJI:

W przypadku doręczania (przesyłania) dokumentów, wiadomości i wszelkich innych materiałów pomiędzy Stronami, będą one doręczane na ostatni znany adres drugiej Strony lub do skrzynki danych. W razie wątpliwości za ostatni znany adres uważa się ostatni adres oficjalnie podany drugiej Stronie, z którego zwykle otrzymuje się korespondencję lub adres określony w umowie. Wiadomości e-mail uważa się za dostarczone na uzgodniony adres e-mail, chyba że nadawca zostanie poinformowany, że wiadomość e-mail nie została dostarczona drugiej stronie. Dla celów umowy sprzedaży za datę dostawy uważa się nie później niż trzeci dzień roboczy po wysłaniu dokumentu jedną z metod, o których mowa powyżej w niniejszym paragrafie, na odpowiedni adres strony umowy, nawet jeśli adresat nie otrzymał dokumentu; w przypadku doręczenia osobistego skutki te następują w momencie otrzymania lub odmowy przyjęcia dokumentu. Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Dostawcę na piśmie o wszelkich zmianach adresu lub adresu e-mail przeznaczonego do doręczania wiadomości elektronicznych.

14. POTRĄCENIE WIERZYTELNOŚCI:

Dostawca jest uprawniony do jednostronnego potrącenia z należności Klienta z tytułu umowy sprzedaży lub w związku z nią wszelkich własnych należności lub należności nabytych w drodze cesji, wymagalnych lub nie, przedawnionych lub nie, od Klienta i/lub scedowania ich na osobę trzecią. Klient nie jest uprawniony do jednostronnego potrącenia/scedowania swoich wierzytelności z wierzytelności Dostawcy z tytuły umowy sprzedaży lub w związku z nią.

15. ODSTĄPIENIE OD UMOWY:

Zarówno Dostawca jak i Klient mają prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w przypadku istotnego naruszenia zobowiązań umownych przez drugą Stronę. Za istotne naruszenie umowy sprzedaży następuje również, jeśli (i) Klient zalega z zapłatą faktur (w tym zaliczek) wystawionych przez Dostawcę przez okres dłuższy niż 30 dni, lub (ii) Dostawca zalega z dostawą towarów przez okres dłuższy niż 30 dni w dowolnym momencie, chyba że umowa przewiduje dłuższy okres dostawy. Odstąpienie od umowy sprzedaży nie wpływa na ważność i skuteczność już przyjętych zamówień częściowych. Po odstąpieniu od umowy sprzedaży: (i) wszystkie kwoty należne na podstawie umowy sprzedaży stają się natychmiast wymagalne i płatne; (ii) w dniu skutecznego odstąpienia od umowy Dostawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi po uzgodnionej cenie towary zgodnie z uzgodnionymi zamówieniami złożonymi przez Klienta przed tym dniem, przy czym taka dostawa ma nastąpić w ciągu 10 dni od odstąpienia od umowy, a Klient będzie zobowiązany do odbioru takich towarów i zapłaty odpowiedniej ceny; oraz (iii) ani towary już dostarczone i zapłacone, ani cena już zapłacona za nie, nie podlegają zwrotowi. W momencie odstąpienia od umowy umowa sprzedaży ulega rozwiązaniu.

16. ZWROT TOWARÓW:

Klient może, po wcześniejszym uzgodnieniu z Dostawcą, zwrócić Dostawcy nieprawidłowo zamówiony lub nieużyty towar. Koszt transportu zwracanego towaru ponosi Klient. Dostawca zwróci Klientowi cenę zakupu zwracanego towaru pomniejszoną o opłatę manipulacyjną w wysokości 15% ceny zwracanego towaru w ciągu 7 dni od przyjęcia zwracanego towaru i wystawi Klientowi stosowna fakturę korygującą. Towar zostanie zwrócony w stanie nieuszkodzonym lub w oryginalnym opakowaniu, jeśli dotyczy.

17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Niniejsze OWS podlegają prawu polskiemu, z wyłączeniem Konwencji ONZ o międzynarodowej sprzedaży towarów, i będą miały zastosowanie do wszystkich dostaw Dostawcy dla Klienta (o ile umowa sprzedaży nie stanowi inaczej) najpóźniej od momentu przyjęcia towaru przez Klienta. Zmiany lub uzupełnienia umowy lub odstępstwa od niniejszych OWS muszą być wyrażone na piśmie i potwierdzone przez Dostawcę. Wszelkie warunki Klienta nie mają zastosowania i ich zastosowanie do stosunków handlowych obu Stron jest niniejszym wykluczone. Klient przyjmuje do wiadomości, że dla prawidłowej realizacji zamówienia konieczne jest przetwarzanie danych osobowych — Dostawca przekaże bardziej szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klienta wraz z niniejszymi OWS. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych OWS utraci ważność lub skuteczność z jakiegokolwiek powodu, nie będzie to miało wpływu na ważność i skuteczność pozostałych warunków określonych powyżej. Jeżeli którekolwiek z postanowień umowy sprzedaży lub niniejszych OWS jest lub stanie się nieważne lub nieskuteczne, nie będzie to miało wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień umowy sprzedaży lub niniejszych OWS. W takim przypadku Strony zobowiązują się w drodze porozumienia do zastąpienia nieważnego i/lub nieskutecznego postanowienia nowym postanowieniem, które najlepiej odpowiada pierwotnemu celowi nieważnego i/lub nieskutecznego postanowienia.

Strony nie mogą, poza wyraźnymi postanowieniami umowy sprzedaży i niniejszych OWS, implikować żadnych praw i obowiązków z przeszłej lub przyszłej praktyki ustalonej między Stronami lub zwyczajowych praktyk ogólnie lub w branży związanych z przedmiotem umowy sprzedaży i/lub OWS, chyba że w OWS wyraźnie uzgodniono inaczej. Oprócz powyższego, Strony potwierdzają, że nie są świadome istnienia między nimi jakichkolwiek wcześniej ustalonych zwyczajów lub praktyk handlowych.

W celu uniknięcia wątpliwości, Klient zgadza się, w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, na wyłączenie stosowania jakichkolwiek przepisów Kodeksu cywilnego regulujących powyższe tytuły w sposób sprzeczny lub odmienny niż określony powyżej.

Wszystkie ewentualne spory miedzy Dostawca a Klientem, będą rozstrzygane wyłącznie przez Sąd gospodarczy miejscowo właściwy dla siedziby Dostawcy. Niniejsze OWS wchodzą w życie i obowiązują od 01.02.2023. Dostawca ma prawo jednostronnie zmienić lub unieważnić niniejsze OWS; w takim przypadku zmienione OWS regulują stosunki prawne zawarte po dacie wejścia w życie zmienionych OWS.

Polityka prywatności Polityka przetwarzania danych osobowych Dostawcy jest dostępna pod adresem https://www.hranipex.pl/pl/polityka-prywatnosci/. Klient niniejszym potwierdza, że zapoznał się z tą Polityką. Niniejsze OWS są publikowane na stronie internetowej Dostawcy — www.hranipex.pl.