OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY 

 

Ogólne warunki umów sprzedaży dokonywanej przez HRANIPEX
Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach 

I. Postanowienia ogólne 

1. Niniejsze ogólne
warunki sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży towarów
zawieranych przez HRANIPEX Sp. z o.o jako sprzedawcę. 

2. Użyte w dalszej
części niniejszych ogólnych warunków określenia oznaczają:  

3. Sprzedawca - HRANIPEX
Sp. z o.o z siedziba w Złotnikach  

4. Kupujący -
podmiot będący drugą stroną umowy sprzedaży (kontrahent HRANIPEX Sp. z o.o.) 

5. Strony -
Sprzedawca i Kupujący; 

6. Ogólne Warunki -
niniejsze „Ogólne warunki umów sprzedaży dokonywanej przez HRANIPEX Sp. z o.o  

7. Towar - obrzeża
meblowe, kleje, środki czyszczące oraz inne towary będące w aktualnej ofercie,
sprzedawane przez HRANIPEX Sp. z o.o w ramach umowy z kontrahentem. 

8. Niniejsze Ogólne
Warunki są kompletnym i jedynym uregulowaniem umownym wiążącym strony w
zakresie sprzedaży towarów. Tym samym, strony wyłączają stosowanie
jakichkolwiek innych postanowień umownych. Wszelkie inne uregulowania (warunki
ogólne itp.) stosowane przez Kupującego nie mają zastosowania. 

9. Postanowienia
niniejszych Ogólnych Warunków mogą być zmienione jedynie w formie pisemnej pod
rygorem nieważności. Zawarcie odrębnej umowy sprzedaży wyłącza stosowanie
niniejszych ogólnych warunków tylko w zakresie uregulowanym w niej w sposób
odmienny. 

10. Sprzedawca
zapewnia, że sprzedawane towary nie naruszają praw osób trzecich tj. prawa do
znaku towarowego, zastrzeżonego wzoru przemysłowego, użytkowego lub
zdobniczego, praw autorskich i patentów. 

11. Kupujący
zapewnia, że środki pieniężne na zakup towarów pochodzą z legalnego źródła.  

 

II. Zawarcie umowy 

1. Podstawą
zawarcia umowy sprzedaży jest zamówienie Kupującego złożone w odpowiedzi na
ofertę Sprzedawcy. Ofertą Sprzedawcy jest też jego aktualny cennik. W przypadku
jakiejkolwiek zmiany oferty lub wprowadzeniem zastrzeżeń do niej w zamówieniu
Kupującego, umowa zawarta zostanie dopiero z momentem potwierdzenia przez
Sprzedawcę przyjęcia zamówienia ze zmianami czy zastrzeżeniami. Brak
potwierdzenia takiego zamówienia jest jednoznaczny z tym, że umowa sprzedaży
nie została zawarta. Strony wyłączają wszelkie prawem przewidziane możliwości
milczącego (dorozumianego) zawarcia umowy. 

2. W przypadku
złożenia przez Kupującego zamówienia bez otrzymania wcześniejszej pisemnej
oferty (np. na podstawie zaproszenia do negocjacji itp.), do zawarcia umowy
potrzebne jest pisemne potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę.
Postanowienia ustępu 1 zdanie 3 i 4 stosuje się odpowiednio. 

3. Wszelkie
porozumienia, zapewnienia, przyrzeczenia i gwarancje składane ustnie przez
pracowników Sprzedawcy w związku z zawarciem umowy lub złożeniem oferty nie są
wiążące. 

4. Dla ważności
zawarcia umowy sprzedaży lub jej zmiany wszystkie oświadczenia wymieniane
pomiędzy stronami w tym zakresie, powinny być doręczone drugiej stronie na
piśmie pocztą, za pośrednictwem faksu lub e-maila. Postanowienie to dotyczy w
szczególności ofert, zamówień i potwierdzeń zamówień. 

III. Prawo własności 

1. Sprzedawca
zastrzega, że prawo własności sprzedawanego towaru przejdzie na Kupującego
dopiero w momencie zapłaty całości ceny na rzecz Sprzedawcy. W przypadku
połączenia rzeczy strony stają się współwłaścicielami całości. Wyłącza się
stosowanie przepisu art. 193 § 2 kc. 

2. Ryzyko utraty
lub uszkodzenia towaru przechodzi ze Sprzedawcy na Kupującego z chwilą wydania
towaru a w przypadku powierzenia towaru przewoźnikowi z chwilą wydania towaru
przewoźnikowi, niezależnie od tego kto ponosi koszty transportu. 

IV. Cena 

1. Cena za
sprzedawany towar będzie określona każdorazowo w ofercie( obowiązujący u
Sprzedającego cennik) lub umowie sprzedaży. 

2. Cenę towaru
ustala się w oparciu o uzgodnienia obowiązujące w dniu pisemnego potwierdzenia
zamówienia.  

3. Oferty
przekazywane telefonicznie nie stanowią podstawy zawarcia umowy. Umowa zostaje
zawarta po otrzymaniu pisemnego zamówienia Kupującego, wysłaniu przez Sprzedawcę
pisemnego potwierdzenia zamówienia i ostatecznej zwrotnej pisemnej akceptacji
przez Kupującego warunków ustalonych w przesłanym potwierdzeniu zamówienia. 

4. Kupujący
zobowiązuje się zapłacić cenę w terminie wskazanym w ofercie lub, gdy termin
nie został tam wskazany, w wystawionej przez Sprzedawcę fakturze VAT. Płatność
uważa się za dokonaną w chwili wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy. 

5. W przypadku, gdy
po zawarciu umowy wystąpią okoliczności uzasadniające podwyższenie ceny
zamówionego towaru takie jak np. podwyższenie cła, wprowadzenie opłat celnych
dodatkowych, wprowadzenie innych obciążeń publicznoprawnych, Sprzedawca ma
prawo do odpowiedniego, jednostronnego podwyższenia ceny towaru wskazując
przyczynę podwyżki. Podwyżka nie może być wyższa niż faktyczny wzrost elementów
cenotwórczych. 

6. Uprawnienie
określone w ustępie poprzedzającym przysługuje również Sprzedawcy w przypadku
wzrostu kosztów produkcji lub zakupu danego towaru w stosunku do cen z chwili
zawarcia umowy. 

7. Ceny podawane
przez Sprzedawcę są cenami netto i powiększone zostaną o podatek od towarów i
usług wg obowiązujących stawek. 

8. W przypadku
konieczności skorygowania wartości lub ilości sprzedanych Kupującemu towarów
Sprzedawca wystawi odpowiednią fakturę korygującą. Kupujący w terminie 14 dni
od otrzymania faktury korygującej prześle podpisaną fakturę Sprzedawcy. W przypadku
zwłoki Kupującego w przesłaniu podpisanej faktury korygującej Sprzedawca ma
prawo do żądania kary umownej w wysokości 50 złotych za każdy dzień opóźnienia. 

9. W przypadku
opóźnienia się Kupującego z zapłatą ceny z jakiejkolwiek umowy sprzedaży łączącej
strony, Sprzedawca ma prawo do powstrzymania się z realizacją wszystkich
zawartych umów (w tym z wydaniem towaru) do czasu zapłaty przez Kupującego
wszelkich wymagalnych należności wraz z odsetkami. Jeżeli opóźnienie
jakiejkolwiek płatności względem Sprzedawcy przekroczy 30 dni Sprzedawca może
odstąpić od umowy sprzedaży bez wyznaczania terminu dodatkowego. Sprzedawca nie
ponosi odpowiedzialności za powstałą z tych przyczyn szkodę. 

10. W przypadku
pogorszenia się kondycji finansowej Kupującego, Sprzedawcy przysługują
uprawnienia wskazane w ustępie poprzedzającym chyba, że Kupujący ustanowi na
jego rzecz dodatkowe zabezpieczenie przez niego akceptowane. Ocena kondycji
finansowej Kupującego oraz akceptowanie bądź nie dodatkowych zabezpieczeń
należy wyłącznie do Sprzedawcy. 

11. Kupujący nie ma
prawa potrącania swoich wierzytelności względem Sprzedawcy z wierzytelności
Sprzedawcy wynikających z umów sprzedaży towarów. 

12. W przypadku,
gdy Sprzedawca przyznał Kupującemu kredyt kupiecki (płatność z odroczonym w
czasie terminem), może on go ograniczyć lub cofnąć w każdym czasie. Uprawnienie
to nie dotyczy wierzytelności już powstałych. 

V. Korekty
faktur 

1. Faktura Sprzedawcy,
dokumentująca sprzedaż jego towarów, może być korygowana in minus, w wypadku
udzielenia Kupującemu rabatów oraz na
skutek błędów zawartych w fakturze sprzedaży lub błędów ilościowych w dostawie
towarów, a także każdym innym pisemnie uzasadnionym przypadku.  

2. Przedmiotowa
faktura korygująca wraz z informacją o podstawie dokonania korekty, przesyłana
jest do Kupującego drogą mailową, na wcześniej uzgodniony adres. Brak
odpowiedzi Kupującego na przesłanie faktury korygującej w terminie 5 dni
roboczych, nie później jednak niż do końca podatkowego okresu obliczeniowego w
którym faktura została wystawiona, Sprzedawca uzna za akceptację tej korekty co
do formy i treści. 

VI. Zabezpieczenia 

1. W celu
zabezpieczenia zapłaty wszelkich roszczeń związanych ze sprzedażą towaru Sprzedawca
może żądać, by Kupujący wystawił i wręczył Sprzedawcy weksel in blanco lub w
inny sposób zagwarantował zapłatę za towar.  

2. Wręczenie weksla
powinno nastąpić przed datą pierwszego wydania towaru Kupującemu. Jeżeli
Kupujący nie wręczy weksla w tym terminie, Sprzedawca ma prawo do powstrzymania
się z wydaniem towaru. 

3. Weksel zostanie
zwrócony Kupującemu w 14 dni po zakończeniu współpracy przez strony. 

VII. Odbiór towaru i jego właściwości 

1. Kupujący
zobowiązuje się do bardzo starannego zbadania towaru w chwili jego odbioru pod
względem ilościowym, zgodności ze specyfikacją określoną w umowie oraz pod
kątem ewentualnych widocznych wad. Sprawdzeniu podlega również załączana
dokumentacja towaru. Kupujący nie może się zwolnić od obowiązków wskazanych w
niniejszym ustępie i od skutków ich niedochowania powołując się na przyjętą
praktykę obrotu i odbioru. 

2. Strony ustalają,
iż koszt załadunku towaru do transportu spoczywa na Sprzedawcy, a koszt
rozładunku na Kupującym, niezależnie od tego kto ponosi koszt transportu. 

3. Wszelkie
przekazywane ewentualnie przez Sprzedawcę wraz z towarem atesty, aprobaty,
świadectwa zgodności lub inne dokumenty wskazujące na jakość towaru, jego
parametry i właściwości techniczne nie stanowią potwierdzenia przez Sprzedawcę
zawartych w nich danych a tym samym nie stanowią zapewnienia, że towar spełnia
wskazane w nich kryteria. Przekazywane dokumenty są każdorazowo jedynie
informacją Sprzedawcy, że towar zgodnie z oświadczeniem producenta został
wykonany zgodnie ze wskazanymi w dokumentach kryteriami. 

4. Towar sprzedany
jako drugi gatunek nie podlega zwrotowi. 

VIII. Gwarancja.

1.
Na zakupione towary Sprzedający udziela 12 miesięcznej gwarancji, liczonej od
daty dostarczenia towaru Kupującemu. Wyłącznym uprawnieniem Kupującego z tytułu
udzielonej gwarancji jest wymiana towaru na wolny od wad. Wszelkie roszczenia
odszkodowawcze Kupującego są wyłączone.

2.
Kupujący traci uprawnienia gwarancyjne, jeżeli zakupione towary wykorzystywał
nie zgodnie z przeznaczeniem, zaleceniami Sprzedającego lub producenta.

3.
W zawiązku z udzieloną gwarancją, uprawnienia Kupującego z tytułu rękojmi na
podstawie art. 558 §1 Kodeksu Cywilnego są wyłączone.

IX. Wady rzeczy sprzedanej

1.
Pod rygorem utraty uprawnień gwarancyjnych, o wadach, których nie da się wykryć
mimo bardzo starannego zbadania przy jego odbiorze, Kupujący ma obowiązek
powiadomić Sprzedawcę niezwłocznie( maksymalnie w ciągu 3 dni) po ich wykryciu
, nie później jednak niż w ciągu 6 miesięcy od daty dostarczenia towaru.

2.
Zawiadomienie o wadzie towaru dla swej ważności musi być złożone w formie
pisemnej za potwierdzeniem odbioru, przy czym Kupujący zobowiązuje się
udostępnić wadliwy towar do wglądu Sprzedawcy na każde jego wezwanie. Jeżeli
towar został w jakikolwiek sposób przetworzony, odpowiedzialność Sprzedawcy za
wady towaru wygasa.

3.
Jeżeli zdaniem Sprzedawcy dla stwierdzenia wad potrzebne będzie przeprowadzenie
ekspertyzy technicznej, to Sprzedawca zajmie stanowisko co do wadliwości towaru
po uzyskaniu stosownej ekspertyzy.

4.
Sprzedawca rozpatruje reklamacje Kupującego niezwłocznie , nie dłużej jednak
niż w ciągu 21 dni.

5.
Uwzględnienie reklamacji następować będzie w formie pisemnej pod rygorem
nieważności, po zbadaniu reklamowanej partii towaru przez Sprzedawcę,
ewentualnie po przeprowadzeniu ekspertyzy. W przypadku uwzględnienia reklamacji
Sprzedawca zobowiązuje się na swój koszt wymienić wadliwy towar na wolny od wad
w terminie uzgodnionym przez strony. Jeżeli wymiana towaru jest niemożliwa albo
wiąże się z koniecznością poniesienia przez Sprzedawcę dodatkowych wydatków, Sprzedawca
ma prawo odmówić wymiany towaru i zwrócić Kupującemu stosowną część ceny.

6.
Sprzedawca nie zapewnia przydatności danego towaru do określonego zastosowania.
Ryzyko przeznaczenia i zastosowania towaru objętego umową leży wyłącznie po
stronie Kupującego Wszelkie ewentualne informacje udzielane w tym zakresie
przez Sprzedawcę są grzecznościowe i nie mogą być traktowane jako podstawa do
konkretnego stosowania.

7.
Wszczęcie postępowania reklamacyjnego nie zwalnia Kupującego z obowiązku
zapłaty ceny za wydany towar.

X. Opóźnienia w płatnościach i wydaniu, odpowiedzialność. 

1. W przypadku
opóźnienia się Kupującego z zapłatą całości lub części ceny za wydany towar
zapłaci on Sprzedawcy odsetki ustawowe za opóźnienie. 

2. W przypadku
opóźnienia Kupującego z terminowym odbiorem towaru o więcej niż 1 tydzień,
zapłaci on Sprzedawcy karę umowną w wysokości odpowiadającej 0,2% ceny nie
odebranego w terminie towaru za każdy dzień opóźnienia, liczonego od ustalonej
w umowie daty wydania. Kara ta nie może być naliczana za więcej niż 30 dni
opóźnienia, z wyjątkiem, gdy dojdzie do opóźnienia w odbiorze towaru, który był
nietypowy i wykonany dla Kupującego . Jeżeli Kupujący opóźnia się z odbiorem towaru,
który był nietypowy i wykonany dla Kupującego ponad 7 dni , Sprzedający ma
prawo żądania od Kupującego kary umownej w wysokości 40% wartości danego towaru
zgodnie z umową sprzedaży. Zapłata kary nie zwalnia Kupującego z obowiązku
odbioru towaru. W przypadku, gdy Sprzedawca wstrzyma się z wydaniem towaru
Kupującemu z uwagi na zaistnienie przesłanek, o których mowa w punkcie IV ust.
10 lub V ust. 2 niniejszych Ogólnych Warunków, przyjmuje się, że Kupujący
opóźnia się z odbiorem i naliczona zostanie kara umowna. 

3. Sprzedawca wolny
jest od wszelkiej odpowiedzialności związanej z nieterminowym wydaniem towaru,
gdy przyczyną tego jest fakt, iż jego dostawca nie wywiązał się z dostawy w
terminie. 

4. Kupujący zapłaci
Sprzedawcy jednorazowo karę umowną w wysokości 25% ceny nie odebranego w
terminie towaru w przypadku, gdy Kupujący opóźni się z odbiorem powyżej 30 dni
liczonych od ustalonej w umowie daty wydania. Jeżeli Kupujący nie odbierze w
tym okresie towaru Sprzedawca może również od umowy odstąpić. Odstąpienie przez
Sprzedawcę od umowy nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty zastrzeżonej
kary umownej. Postanowienie ust. 3 zd. 3 stosuje się odpowiednio. 

5. W przypadku, gdy
szkoda przewyższa zastrzeżone kary umowne Sprzedawca ma prawo dochodzić
odszkodowania na zasadach ogólnych. 

6. Odszkodowanie za
szkody wyrządzone Kupującemu w związku z niewykonaniem lub nienależytym
wykonaniem umowy ograniczone jest w każdym przypadku do wysokości ceny netto
towaru objętego umową, przy czym Sprzedawca odpowiadać może jedynie za możliwe
do przewidzenia i typowe szkody Kupującego. 

7. W związku z tym,
że wszystkie wierzytelności Sprzedawcy podlegają ubezpieczeniu, Sprzedawca ma
prawo do odstąpienia od całości bądź części umowy ze skutkiem natychmiastowym w
przypadku, gdy ubezpieczyciel cofnie ochronę ubezpieczeniową na wierzytelności
Sprzedawcy względem Kupującego. W celu uniknięcia rozwiązania umowy, Kupujący
może przedstawić Sprzedawcy dodatkowe zabezpieczenia, których zaakceptowanie
bądź nie, leży w wyłącznej gestii Sprzedawcy. 

8. W przypadku
wykonania przez Sprzedawcę umowy jedynie w części, Kupujący nie ma prawa (o ile
takie prawo będzie mu przysługiwać) odstąpić od umowy w części wykonanej. 

9. Strony mają
prawo zaniechać naliczania kar umownych, o których mowa w niniejszym punkcie. 

XI. Poufność 

1. Strony umowy
sprzedaży zobowiązują się do zachowania w poufności warunków umowy, jak też
wszelkich informacji finansowych i handlowych uzyskanych przy jej zawarciu i
wykonywaniu, mogących stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

2. Przekazanie
przez Sprzedawcę wiedzy objętej niniejszą klauzulą poufności jego spółkom
zależnym lub podmiotom dominującym nie stanowi naruszenia tego zobowiązania. 

3. Nie uważa się za
naruszenie klauzuli poufności przekazanie informacji objętych tajemnicą
konsultantom prawnym, biegłym rewidentom stron, organom, którym przekazanie
informacji jest objęte obowiązkiem płynącym z powszechnie obowiązujących
przepisów prawa. 

XII. Właściwość sądu, prawo. 

1. Sądem właściwym
do rozstrzygania ewentualnych sporów będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny w Legnicy 

2. Do umowy mają
zastosowanie wyłącznie przepisy prawa polskiego. 

XIII. Inne postanowienia 

1. Tytuły
poszczególnych punktów niniejszych Ogólnych Warunków wprowadzone zostały
jedynie dla ułatwienia posługiwania się tekstem i nie mają znaczenia prawnego a
co za tym idzie tekst Ogólnych Warunków nie może być interpretowany na ich
podstawie. 

2. Jeżeli
poszczególne postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków okazałyby się nieważne
lub nieskuteczne nie będzie to miało wpływu na ważność i skuteczność
pozostałych postanowień. W takim przypadku strony zobowiązują się przyjąć takie
postanowienia, które odzwierciedlać będą uprzednią wolę stron w sposób
skuteczny.