Aktualności

Ważna zmiana dekorów

Witamy

Drodzy klienci

Chcielibysmy poinformować o istotnych zmianach w naszych dekorach

Dopasowanie do płyty Egger H1334 ST9 
obecnie dekor HD241334 będzie zmiana na dekor HD242334

Dopasowanie do płyty Egger H1518 ST15 
obecnie dekor HD211518 będzie zmiana na dekor HD212518

Dopasowanie do płyty Kronospan 1715 BS 
obecnie dekor HD271715 będzie zmiana na dekor HD272715

Nowe dekory będą dostępne od 1.10.2019. 
Dekory poprzednie będą wycofane po wysprzedaży zapasów.

Wasz Hranipex

Hranifix Smart Promocja

Hranifix Smart
REGULAMIN PROMOCJI

„Hranifix Smart”

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Promocja będzie prowadzona pod nazwą „E-shop. Hranifix Smart”, a w dalszej części regulaminu określana będzie jako „Promocja” lub „Akcja promocyjna”.
 2. Organizatorem Promocji jest Hranipex Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, 59-223 Krotoszyce, Złotniki 18, NIP 691-22-40-719,REGON391040700, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000174794, o kapitale zakładowym 50 000 złotych, wpłaconym w całości (zwana dalej „Organizatorem”).
 3. Warunki uczestnictwa w Promocji określa niniejszy Regulamin promocji „Hranifix Smart „ (zwany dalej „Regulaminem”).
 4. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 2

CZAS TRWANIA PROMOCJI

Promocja obowiązuje od dnia 01.09.2019 r. od godziny 00:01 do dnia 31.10.2019 r. do godziny 23:59.

 

§ 3

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI

 1. Uczestnikiem promocji może być każda osoba, która zapoznała się z Regulaminem promocji i akceptuje jego postanowienia.

 

§ 4

ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ

 1. Promocja obejmuje produkt Hranifix Smart w butli 17 kg w cenie promocyjnej 599 zł netto. Cena nie zawiera podatku Vat oraz kosztów transportu.

§ 5

REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące Akcji Promocyjnej mogą być zgłaszane w formie pisemnej wraz z opisem reklamacji, jej uzasadnieniem oraz oczekiwanym sposobem załatwienia reklamacji bezpośrednio na adres Organizatora w czasie trwania promocji oraz po zakończeniu jej obowiązywania, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty zakończenia Akcji Promocyjnej. Reklamacje dostarczone po tej dacie nie będą rozpatrywane.
 2. Postępowanie reklamacyjne prowadzi Organizator. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator pisemnie powiadomi Klienta. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 3. Reklamacje dotyczące towarów zakupionych w Sklepie internetowym rozpatrywane są na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w Kodeksie cywilnym.

 

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Do udziału w Akcji promocyjnej konieczna jest akceptacja jej zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2019 r.
 3. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.hranipex.pl.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, z tym że zmiany nie będą dotyczyć Uczestników, którzy już przystąpili do Akcji promocyjnej i nie będą naruszać nabytych przez nich praw.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za leżące po stronie Klienta problemy techniczne utrudniające lub uniemożliwiające udział w Akcji Promocyjnej.
 6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego dotyczące przyrzeczenia publicznego.

REGULAMIN PROMOCJI

REGULAMIN PROMOCJI

„E-shop. Zarejestruj się by otrzymać rabat 7%”

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Promocja będzie prowadzona pod nazwą „E-shop. Zarejestruj się by otrzymać rabat 7%”, a w dalszej części regulaminu określana będzie jako „Promocja” lub „Akcja promocyjna”.
 2. Organizatorem Promocji jest Hranipex Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, 59-223 Krotoszyce, Złotniki 18, NIP 691-22-40-719, REGON391040700, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000174794, o kapitale zakładowym 50 000 złotych, wpłaconym w całości (zwana dalej „Organizatorem”).
 3. Warunki uczestnictwa w Promocji określa niniejszy Regulamin promocji „E-shop. Zarejestruj się by otrzymać rabat 7%” (zwany dalej „Regulaminem”).
 4. Promocja obowiązuje w sklepie internetowym dostępnym na stronie internetowej www.hranipex.pl, zwanym dalej „Sklepem internetowym”.
 5. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 2

CZAS TRWANIA PROMOCJI

Promocja obowiązuje od dnia 15.07.2019 r. od godziny 00:01 do dnia 30.08.2019 r. do godziny 23:59.

 

§ 3

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI

 1. Uczestnikiem promocji może być każda osoba, która zapoznała się z Regulaminem promocji i akceptuje jego postanowienia, za wyjątkiem osób o których mowa w ustępie 4.
 2. W celu skorzystania z Promocji konieczny  jest dostęp do Internetu oraz zarejestrowanie się lub zalogowanie się w Sklepie Internetowym Hranipex pod adresem www.hranipex.pl.
 3. Możliwość skorzystania z promocji jest dostępna wyłącznie dla zalogowanych Klientów.
 4. Promocja nie jest dostępna dla Klientów, którzy posiadają przyznane uprawnienia do dokonywania zakupów w sklepie Hranipex po cenach specjalnych, tj. po cenach odmiennych od tych, które widnieją na stronie www.hranipex.pl.

 

§ 4

ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ

 1. Promocja obejmuje cały asortyment dostępny w Sklepie internetowym na stronie www.hranipex.pl.
 2. Każda osoba uprawniona do uczestnictwa w Promocji, niebędąca dotychczas Klientem sklepu internetowego www.hranipex.pl, która w okresie jej trwania:

a)       zarejestruje się w Sklepie internetowym poprzez formularz dostępny na stronie www.hranipex.pl i prześle na adres pl-hranipex@hranipex.com  dokument potwierdzający wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz numer REGON i NIP, a następnie zaloguje się do Sklepu internetowego za pomocą danych przesłanych przez Organizatora drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta  oraz

b)      dokona zakupu dowolnej ilości produktów dostępnych w Sklepie internetowym

otrzyma rabat w wysokości 7% od łącznej wartości zamówionych produktów, zwany dalej „Rabatem 7% dla nowych Klientów”.

 1. Rabat 7% dla nowych Klientów jest naliczany wyłącznie dla pierwszego zamówienia złożonego przez Klienta w Sklepie internetowym.
 2. Z Rabatu 7% dla nowych Klientów, o którym mowa w ustępie 2, można skorzystać tylko jeden raz w okresie trwania promocji.
 3. Z Rabatu 7% dla nowych Klientów mogą skorzystać wyłącznie nowi Klienci, tzn. Klienci, którzy przed podjęciem czynności opisanych w ustępie 2, nie posiadali konta w Sklepie internetowym i nie dokonywali w nim jakichkolwiek zakupów.
 4. Każda osoba uprawniona do udziału w Promocji, która posiada konto w Sklepie internetowym www.hranipex.pl zarejestrowane przed rozpoczęciem Akcji promocyjnej, która w okresie jej trwania dokona zakupu dowolnej ilości produktów dostępnych w Sklepie internetowym, otrzyma rabat w wysokości 5% od łącznej wartości zamówionych produktów, zwany dalej „Rabatem 5% dla wszystkich Klientów”.
 5. Z Rabatu 5% dla wszystkich Klientów można skorzystać nieograniczoną ilość razy w czasie trwania Promocji.
 6. Z Rabatu 5% dla wszystkich Klientów mogą skorzystać wszyscy Klienci Sklepu internetowego, z wyłączeniem osób wskazanych w § 3 ust. 4.
 7. Rabaty w wysokości 7% i 5% są naliczane po dokonaniu zamówienia i nie obejmują kosztów dostawy zakupionych produktów.
 8. Organizator dopuszcza możliwość wymiany lub zwrotu towaru, na który został udzielony rabat z zachowaniem zasad ogólnych. W przypadku zwrotu produktu/produktów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie 
  z powyższymi postanowieniami, Sklep internetowy  zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony/e produkt/produkty.

§ 5

REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące Akcji Promocyjnej mogą być zgłaszane w formie pisemnej wraz z opisem reklamacji, jej uzasadnieniem oraz oczekiwanym sposobem załatwienia reklamacji bezpośrednio na adres Organizatora w czasie trwania promocji oraz po zakończeniu jej obowiązywania, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty zakończenia Akcji Promocyjnej. Reklamacje dostarczone po tej dacie nie będą rozpatrywane.
 2. Postępowanie reklamacyjne prowadzi Organizator. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator pisemnie powiadomi Klienta. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 3. Reklamacje dotyczące towarów zakupionych w Sklepie internetowym rozpatrywane są na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w Kodeksie cywilnym.

 

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Do udziału w Akcji promocyjnej konieczna jest akceptacja jej zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.07.2019 r.
 3. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.hranipex.pl.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, z tym że zmiany nie będą dotyczyć Uczestników, którzy już przystąpili do Akcji promocyjnej i nie będą naruszać nabytych przez nich praw.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za leżące po stronie Klienta problemy techniczne utrudniające lub uniemożliwiające udział w Akcji Promocyjnej.
 6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego dotyczące przyrzeczenia publicznego.

Odkryj nowy wymiar jakości. Luksusowe obrzeża fornirowe teraz o grubości 1mm.

Obrzeża fornirowe odgrywają kluczową rolę w produkcji nowoczesnych mebli premium. Podczas pracy z fornirowanymi płytami nie można się bez nich obejść. Reagując na Twoje wymagania,  teraz oferujemy również wybrane forniry o grubości jednego milimetra. W ten sposób nadajemy Twojemu produktowi zupełnie nowy wymiar i przenosimy jakość na wyższy poziom. Łatwiejsze fornirowanie, duża wytrzymałość i najwyższa jakość wykonania, nawet na pierwszy rzut oka.

Odkryj zalety ekskluzywnego obrzeża fornirowego.
 
Odkryj nowy wymiar jakości. Prezentujemy obrzeża fornirowane premium o grubości 1mm.
W nowoczesnych wnętrzach dominuje styl techniczny, a nawet industrialny i niemal spartańska koncepcja przestrzeni.Ten nowoczesny trend pozwala na połączenie materiałów takich jak metal, drewno lub szkło w całkowicie nowej symbiozie i ostatecznym składzie. Monitorujemy rosnące zapotrzebowanie na wykorzystanie materiałów naturalnych w gospodarstwach domowych, sektorze publicznym oraz usługach i operacjach publicznych. W przypadku tego typu mebli nie można lekceważyć wyczucia klienta pod względem szczegółów lub wymogu odporności i większej monolityczności materiałów. Nie tylko wzrasta zapotrzebowanie na całkowicie autentyczny wygląd, ale także zapotrzebowanie na ogólną wytrzymałość. Z tego powodu niezbędne są teraz wysokiej jakości obrzeża fornirów w szerokim zakresie wymiarów. Każdy producent mebli, który chce zaspokoić swoją nowoczesną klientelę, powinien mieć w swoim portfelu obrzeża o grubości 1 mm.

Łatwiejsza produkcja.
Obrzeże fornirowe o grubości 1 mm oznacza większą pewność podczas licowania i mniejsze ryzyko uszkodzenia. Dla wielu producentów niższe wymagania dotyczące precyzyjnego cięcia fornirowanych płyt, łatwiejszej korekty błędów i nierówności płyty fornirowanej to podstawowe parametry.

Zwiększona odporność.
Rezultatem jest solidne obrzeże umożliwiające ostrzejsze struganie. Wyróżnia się większą odpornością na odkształcenia, pękanie i złamania, a także lepiej przewodzi energię uderzenia w przypadku przypadkowego uszkodzenia.

Widoczna jakość.
Na pierwszy rzut oka można łatwo odróżnić krawędzie fornirowane o grubości 1 mm. Krawędź płyty jest często celowo widoczna, ale solidne wykonanie przywołuje jakość, a meble realistycznie imitują zamierzony solidny element. Ekskluzywne wykończenie naprawdę wyróżnia ziarno. Wysokiej jakości okleiny ze starannie wyselekcjonowanych belek również wykazują delikatne i cenne parametry akustyczne po stuknięciu.

Blisko natury
Obserwujemy trendy w modzie i potrzeby naszych klientów. Producenci chcący zaspokoić wymagającą klientelę powinni mieć w swoim portfolio okleiny HRANIPEX o grubości 1 mm. Oprócz już istniejących płyt z buku i dębu amerykańskiego, kolekcja klepek fornirowych HRANIPEX o grubości 1 mm będzie się powiększać o inne popularne gatunki drewna.


Dekor

Rozmiar

 

24x1

34x1

42x1

28x2

Dąb europejski

 

Dąb amerykańki

 

 

 

Jesion

 

 

Orzech amerykański

 

 

Brzoza

 

 

Jabłoń europejska

 

 

Nadaj swoim produktom ekskluzywny wygląd i solidność.

Od połowy stycznia, kiedy nowe wymiary o grubości 1 mm będą dostępne, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym lub odwiedź sklep internetowy.

Kompromis bez negatywówW Hranipexie uwielbiamy szczegóły.
Z jednej strony wiemy, że dla Was, obrzeże jest czymś bardzo istotnym (a jeśli tak, to jeden z naszych 120 ekspertów prawdopodobnie już jest w drodze, aby pomóc Wam dopracować proces oklejania obrzeży). Z drugiej strony wiemy również, że jeśli ten detal nie zadziała, cała produkcja zostaje zatrzymana. Właśnie tego staraliśmy się unikać w ciągu ostatnich 25 lat. I jesteśmy w tym naprawdę dobrzy.

Od Nas do Was nigdy dłużej niż 24 godziny

Aby proces oklejania obrzeży zawsze był sprawny, mamy obrzeża dopasowane do każdej z tysięcy płyt, 85 światowych producentów. W chwili, gdy dokładnie przeanalizujesz wszystkie opcje i wybierzesz materiał do swojego następnego projektu, wiemy już dokładnie, jaką technologie i obrzeże zastosować, a także termin dostawy u Ciebie ,najpóźniej następnego dnia , jeśli jest dostępny na stanie magazynowym.

Dlaczego? Ponieważ duży magazyn jest naszą największą zaletą. Od nas do was nigdy dłużej niż 24 godziny , niezależnie od tego, gdzie jesteś.

Nie znajdziesz żadnej różnicy. 

Pytasz dlaczego Hranipex ? Nie jesteśmy jedynym producentem obrzeży meblowych. Nawet nie największym. Ale to my poświęciliśmy najwięcej uwagi jednej kluczowej rzeczy - dopasowaniu.

Ostatecznie ten element decyduje, czy Waszą pracę wykonacie perfekcyjnie. Jeśli wybierzesz płytę, a my damy ci jedne z naszych 1660 obrzeży, które pasuje idealnie , wszystko pójdzie sprawnie.

Dla idealnego dopasowania, sprawdziliśmy między innymi dopasowanie płyt i obrzeży z Kronospanem. Staliśmy się ich autoryzowanym partnerem do Kronospan Global Collection. Dopasowania są gwarantowane zarówno przez Kronospan, jak i przez nas.

Jednak dopasowywanie nie dotyczy tylko koloru i struktury wzoru. Myślimy o tym nawet w takich obszarach, w których nie spodziewał byś się. Ostatnio dodaliśmy warstwę zapewniającą, że obrzeża Hranipex pasują do wzoru płyty pod każdym światłem. To jest nasze rozwiązanie dla efektu metameryzmu. To może brzmieć znajomo. Kolor płyty wybierzesz w świetle dziennym, ale gdy sprawdzisz ją pod lampą fluorescencyjną w warsztacie, nagle wygląda inaczej. To już nie zaskoczy Ciębie ani Twoich klientów.

Tniemy z tego samego materiału. Chcemy doskonałych mebli. Jak wy

Jesteś stolarzem. A to coś znaczy. Twoja praca jest twoim wizerunkiem. W stolarstwie, jak w każdym innym uczciwym zawodzie, jakość jest tym, na czym to wszystko polega. Kompromis w zakresie jakości oznacza utratę renomy i radości z pracy. Dlatego tego nie robisz. To się nikomu nie opłaca. W Hranipex patrzymy na to w ten sam sposób.

Obecnie większość naszych produktów wykonana jest z ABS. ABS gwarantuje, że krawędzie mebli wytrzymają wszelkie zadrapania i uderzenia, jakie mogą się zdarzyć. Zmiany temperatury lub wysoka wilgotność nie naruszą ich. Twoi klienci mogą również docenić, że ABS jest łatwy w recyklingu i nie ma wpływu na środowisko.

Pod względem jakości, dzisiejszym standardem europejskim jest grubość krawędzi 1 mm. To oczywisty wybór dla ostrych krawędzi płyty. Chociaż są wystarczająco elastyczne i giętkie, spełniają oczekiwania jakościowe, nie kopiują powierzchni ciętej płyty i nie wyglądają tak wyblakle jak płyty o grubości 0,5 mm. W ten sposób możesz być bezkompromisowy.

Jeśli we współczesnym meblarstwie istnieje naprawdę wrażliwy na detale materiał, to są to płyty o wysokim połysku. Właśnie dlatego Hranipex zaangażował się w przygotowanie kolekcji płyt akrylowych Senosan High Gloss. Nawiązaliśmy współpracę z firmą Senosan, aby stworzyć płytę i obrzeże z tego samego materiału. Są one takie same, dając powierzchnię, która wygląda na jednolitą i zwartą w najdrobniejszych szczegółach. Jak wykonana ze szkła lub polerowanej stali.

Zrób to raz. Za pierwszym razem. Zrób to dobrze

Mówiąc o szczegółach, weź pod uwagę wpływ psychologiczny. Kiedy jest właściwy ledwo to zauważasz. Ale skaza, nawet najdrobniejsza, jest prawdziwym magnesem dla oczu. Niemożliwym do ukrycia.

Może Hranipex ma obsesję na punkcie szczegółów. To prawda, obrzeże meblowe nie jest jak lot na Marsa. Nie jest czymś na czym koncentrują się Twoi klienci. Ale to zależy od nas, aby ta rzecz została prawidłowo wykonana . Abyś mógł skupić się na tym, co robisz najlepiej. Twoje rzemiosło!Życzenia ŚwiąteczneSENOSAN

Wyjątkowa współpraca Senosan i Hranipex zaowocowała
ekskluzywną kolekcją obrzeży, które posiadają identyczne
dopasowanie do płyt Senosan.
Obrzeże wysokiej jakości, stabilnym kolorze oraz wysokim połysku,
nadaje pełny efekt głębi, jak żaden inny materiał. Charakteryzuje
się wysoką odpornością na zadrapania, chemikalia i zwiększoną
odpornością na promieniowanie UV.
Grubość wszystkich dekorów to 1 mm, w standardowej szerokości
23 mm i 45 mm. Na życzenie klienta możemy wykonać i dostarczyć
atypowe rozmiary, cięcia pod żądany wymiar oraz bloki. Wszystkie
dekory są na stanie magazynowym.

IDELNA SPOINA

Dzięki naszym klejom nie musisz już gasić światła w warsztacie, by spoina pomiędzy krawędzią a płytą stała się niewidoczna. Przekonaj się , że dzięki nowym wersjom kolorystycznym klejów żadna spoina nie będzie widoczna nawet w świetle dziennym. 

W wyborze odpowiedniego kleju chętnie doradzą ci nasi przedstawiciele handlowi.

Radosnych i kolorowych Świąt Wielkanocnych

Każda wiosna przynosi eksplozję kolorów. Wiele z nich możemy odnaleźć w kolekcji popularnych trendów głównych producentów płyt melaminowych. ...

Kronospan

Obrzeża dla nowych produktów Kronospanu.

Współpraca pomiędzy profesjonalistami - wspaniały efekt gwarantowany.

Jako dumny autoryzowany partner ...