Dziękujemy za zainteresowanie naszą stroną internetową i eshopem. Hranipex szanuje każdego klienta. Dlatego chcemy dostarczać nasze usługi w krystalicznie czystych warunkach.

Aby zmaksymalizować jakość naszych usług, pracujemy na pewnych Twoich danych osobowych. Naprawdę bardzo doceniamy, że pragniesz podzielić się z nami swoimi danymi osobowymi i jesteśmy zobowiązani do ich ochrony w maksymalnym możliwie zakresie. Jednocześnie dążymy być na tyle transparentni w naszych kontaktach z Tobą, na ile jest to możliwe, zwłaszcza w odniesieniu do danych osobowych, które przetwarzamy na Twój temat.

Z uwagi na nowe prawodawstwo Unii Europejskie sporządziliśmy niniejszy dokument zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych, oraz zastępującym Dyrektywę 95/46/WE (RODO).

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, możesz znaleźć więcej szczegółów na stronie: www.hranipex.pl lub też możesz swobodnie skontaktować się z nami pod adresem: pl-gdpr@hranipex.com, lub naszym adresem pocztowym: Hranipex sp. z o.o. Złotniki 18 , 59-223 Krotoszyce.

1. Kto jest Administratorem?

Administratorem jest Hranipex sp. z o.o. mająca swoją zarejestrowaną siedzibę pod adresem:Hranipex sp. z o.o. Złotniki 18 , 59-223 Krotoszyce NIP: 691-22-40-719

Regon: 391040700

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy KRS 0000174794 Z administratorem można się skontaktować pod adresem emailowym: pl-gdpr@hranipex.com

2. Dlaczego potrzebujemy danych osobowych?

Administrator przetwarza dane osobowe:

a) By zapewnić zawarcie i późniejszą realizację kontraktu pomiędzy Tobą a administratorem.

b) By chronić swoje interesy prawne, co oznacza jak najszybsze i najefektywniejsze przetwarzanie Twoich zamówień zakupu. Obejmuje to również przygotowanie ofert cenowych, przetwarzanie każdego zamówienia zakupu, załatwianie reklamacji, analizę i planowanie biznesu.

c) Ze względów marketingowych, by umożliwić administratorowi dostosowanieoferty do Twoich potrzeb oraz informowanie Cię o naszych nowych wyrobach. Do celów przetwarzania administrator uzyskuje Twoją wyraźną afirmatywną zgodę.

Podczas przetwarzania powyższych danych osobowych administrator stosuje kształtowanie danych do celów doskonalenia swoich usług i tworzy spersonalizowaną treść komunikacji biznesowej, i czyni to w oparciu o swój interes prawny.

Adresy e-mailowe można przetwarzać do celów ich rejestrowania w bazie danych do rozprowadzania w ramach komunikacji biznesowej. Komunikaty te mogą dotyczyć wyłącznie podobnych artykułów lub usług, a Ty możesz łatwo zadecydować, że nie chcesz ich otrzymywać – wysyłając pismo, email lub klikając na link „Rezygnuję z subskrypcji“ w komunikacji biznesowej. Administrator będzie przetwarzał adresy emailowe przez okres zakupów wyrobów a następnie przez okres 3 lat od ich ostatniego wykorzystania.

 

3. Jakie są Twoje interesy prawne?

Administrator również przetwarza dane osobowe, by chronić swoje interesy prawne. Interesy prawne administratora obejmują, między innymi, właściwe wykonywanie wszystkich obowiązków kontraktowych administratora, właściwe wykonywanie wszystkich obowiązków prawnych administratora, bezpośredni marketing, ochronę biznesu i majątku administratora oraz ochronę środowiska i zrównoważony rozwój.

Aby zapewnić optymalną ochronę Twoje prywatności, masz prawo wnieść sprzeciw, tak aby zapewnić przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie z niezbędnych względów prawnych lub by zablokować ich przetwarzanie. Więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych podano w artykule 10 niniejszego dokumentu.

4. W jaki sposób administrator uzyskał dane osobowe?

Administrator uzyskał dane osobowe bezpośrednio od Ciebie, głównie z wypełnionych formularzy, wzajemnej komunikacji lub kontraktów. Ponadtodane osobowe mogą pochodzić z publicznie dostępnych źródeł. Dalej,administrator mógł uzyskać dane osobowe od stron trzecich, które są upoważnione do dostępu i przetwarzania Twoich danych osobowych, a z którymi Ty współpracujesz, oraz z informacji dostępnych w mediach społecznościowych i Internetu, jeśli je tam umieściłeś.

5. Jakie kategorie danych osobowych są przetwarzane?

By zapewnić Twoją satysfakcję z wykonanego obowiązku, by zapewnić zgodność z obowiązkami prawnymi, by zapewnić spersonalizowane oferty artykułów i usług administratora oraz do innych wyżej wymienionych celów, administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych:

a) podstawowe szczegóły identyfikacyjne – imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer identyfikacyjny;

b) szczegóły kontaktowe – numer telefonu i adres emailowy;

c) informacje na temat wykorzystania wyrobów i usług administratora – dane mówiące, które wyroby administratora wykorzystywałeś w przeszłości i które stosujesz teraz, w tym ustawienia wyrobu itp.;

d) informacje zebrane z wzajemnego komunikowania się – informacje zawarte w emailach, zarejestrowanych rozmowach telefonicznych lub innych formach kontaktu;

e) szczegóły fakturowania i transakcyjne – zwłaszcza informacje zawarte w fakturach, dotyczące warunków fakturowania i uzyskanych płatności;

f) informacje geolokalizacyjne – informacje z przeglądarki internetowej lub aplikacji mobilnych, z których korzystasz.

6. Czy przekażemy dane osobowe komukolwiek innemu?

W granicach prawnych musimy ujawnić dane osobowe organom państwowym, takim jak urząd podatkowy, sądy, organy sprawiedliwości karnej lub organy nadzorcze rynku kapitałowego.

Z tego względu, w zależności od charakteru usług, które wykorzystujesz teraz lub wykorzystywałeś w przeszłości, strony trzecie mogące mieć dostęp do Twoich danych osobowych to:

osoby, które realizują nasze operacje techniczne oraz operatorzy technologii, które wykorzystujemy do naszych usług;

osoby, które regularnie zapewniają i testują bezpieczeństwo i integralność naszych usług i stron internetowych;

osoby, które analizują ruch na naszych stronach internetowych;

osoby dostarczające Ci przesyłki z Twoimi zamówieniami;

dostawcy bramek płatniczych;

partnerzy biznesowi lub sponsorzy, którzy są zaangażowani w organizację zdarzeń, konferencji, warsztatów itp.

operatorzy ukierunkowanych systemów reklamowych;

operatorzy rozwiązań technicznych, którzy pozwalają nam zaprezentować Tobie wyłącznie treść i reklamy będące istotne dla Ciebie.

W pewnych wyraźnie określonych warunkach jesteśmy zobowiązani ujawnić niektóre z Twoich danych osobowych na mocy obowiązującego prawodawstwa, np. Policji j lub innym organom sprawiedliwości karnej, w tym wyspecjalizowanym wydziałom (Jednostka do Wykrywania Zorganizowanej Przestępczości, Administracja Celna itp.) oraz innym organom władzy publicznej.

Będziemy kontynuować przekazywanie danych osobowych stronom trzecim tylko wtedy, kiedy będziesz w pełni świadomy tego i udzielisz nam swojej wyraźnej zgody na takie przekazywanie danych.

7. Jak długo będą przechowywane dane osobowe?

Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane co najmniej przez okres obowiązywania kontraktu. Pewne dane osobowe wymagane, na przykład, do spełnienia obowiązków podatkowych i fakturowania będą przechowywane przez dłuższy okres czasu, zwykle 10 lat poczynając od roku następującym po początku zapamiętanego faktu.

Dane osobowe, które są istotne dla zapewnienia interesów prawnych administratora, będą przechowywane nie dłużej niż przez 3 lata od zakończenia relacji kontraktowej z administratorem.

Dane osobowe przetwarzane do celów marketingowych będą archiwizowane nie dłużej niż 3 lata od ich uzyskania.

Dane osobowe nigdy nie będą przechowywane dłużej niż przez maksymalny okres czasu zastrzeżony prawem. Po upływie okresu archiwizowania dane osobowe zostaną zniszczone sposób pewny i nieodwracalny, by zapobiec ich niewłaściwemu użyciu.

8. Jakie są Twoje prawa do przetwarzania danych i w jaki sposób możesz wykonać takie prawa?

Administrator czyni wszelkie wysiłki, by Twoje dane były przetwarzane w sposób właściwy i zasadniczo bezpieczny. Masz zagwarantowane prawa, opisane w niniejszym artykule, które możesz wykonać w stosunku do administratora.

W jaki sposób mogę wykonać moje prawa?

Możesz wykonać Twoje prawa wysyłając email na adres: pl-gdpr@hranipex.com

Prawo do informacji dotyczącej przetwarzania Twoich danych osobowych

Masz prawo do zażądania informacji od administratora, czy Twoje dane osobowe są przetwarzane, czy też nie.

Informacje dostarczane Tobie przy wykonywaniu tego prawa są zawarte w niniejszym dokumencie, ale nie przeszkadza to, byś ponownie ich zażądał.

Prawo dostępu do danych osobowych

Jeśli są przetwarzane Twoje dane osobowe, będziesz miał dostęp do informacji na temat celu takiego przetwarzania, kategorii danych osobowych objętych przetwarzaniem, kategorii odbiorców, czasu przechowywania danych osobowych.

Prawo do skorygowania danych osobowych

Jeśli Twoje miejsce zamieszkania, numer telefonu lub inne fakty, które można traktować jako dane osobowe uległy zmianie, masz prawo do zażądania, by administrator skorygował przetwarzane dane osobowe. Ponadto masz prawo do zażądania, by niepełne dane osobowe zostały uzupełnione.

Zmiany należy wysłać emailem do swojego przedstawiciela handlowego lub jego asystenta na adres: pl-gdpr@hranipex.com. 

Dane osobowe firmy (takie jak zarejestrowana siedziba) mogą zostać zmienione wyłącznie przez osobę upoważnioną do działania w imieniu firmy.

Prawo do skasowania danych osobowych (prawo, by zostać zapomnianym)

W pewnych określonych sytuacjach masz prawo do zażądania, by administrator skasował Twoje dane osobowe. Twoja prośba zostanie poddana indywidualnej ocenie i zostaniesz szczegółowo poinformowany o jej wyniku.

Skasowania danych osobowych firmy (takich jak jej zarejestrowana siedziba) może zażądać wyłącznie osoba upoważniona do działania w imieniu tej firmy.

Prawo do ograniczenia zakresu przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza Twoje dane osobowe wyłącznie w niezbędnym zakresie. Jeśli jednak uważasz, że administrator przekroczył zakres powyższego celu, możesz złożyć prośbę o przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do bezwzględnie koniecznych celów lub do zablokowanie ich przetwarzania. Twoja prośba zostanie poddana indywidualnej ocenie i zostaniesz szczegółowo poinformowany o jej wyniku.

Prawo do przeniesienia danych osobowych

Jeśli pragniesz, by administrator dostarczył Twoje dane osobowe innej firmie, administrator przekaże Twoje dane osobowe w odpowiedniej postaci podmiotowi wyznaczonemu przez Ciebie, chyba że nie będzie to możliwe z przyczyn prawnych lub z uwagi na inne przeszkody.

Prawo sprzeciwu do zautomatyzowanego indywidualnego podejmowania decyzji

Jeśli stwierdzisz lub uważasz, że administrator przetwarza dane osobowe z naruszeniem ochrony Twojej prywatności i życia osobistego lub z naruszeniem prawa, możesz skontaktować się z administratorem i poprosić go, by wyjaśnił lub wyeliminował ten błędny stan.

Prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych

W każdej chwili możesz skontaktować się z organem nadzorującym sprawy związane z przetwarzaniem danych przedstawiając swoje sugestie lub skargi: Urząd Ochrony Danych Osobowych

Prawo do cofnięcia zgody

W każdej chwili masz prawo do cofnięcia swojej uprzednio udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych wysyłając swoją cofniętą zgodę na adres zarejestrowanej siedziby administratora pl-gdpr@hranipex.com , lub korzystając z odpowiedniego linku w komunikacji elektronicznej.

9. Czy dane osobowe są analizowane automatycznie?

Dane osobowe są analizowane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy Twojej działalności na stronie internetowej administratora, do kształtowania lub zautomatyzowanego podjęcia decyzji dotyczącej działalności marketingowej administratora.

Biorąc pod uwagę taką działalność administratora, Twoje zachowanie na stronie internetowej zostanie odwzorowane i przeanalizowane, co stanowi pewne zakłócenie Twojego prawa do zachowania prywatności. Jednocześnie analiza taka przyczynia się jednak do tego, że będziesz otrzymywał wyłącznie reklamy dotyczące wyrobów.