Sierpień 2019

Ważna zmiana dekorów

Witamy

Drodzy klienci

Chcielibysmy poinformować o istotnych zmianach w naszych dekorach

Dopasowanie do płyty Egger H1334 ST9 
obecnie dekor HD241334 będzie zmiana na dekor HD242334

Dopasowanie do płyty Egger H1518 ST15 
obecnie dekor HD211518 będzie zmiana na dekor HD212518

Dopasowanie do płyty Kronospan 1715 BS 
obecnie dekor HD271715 będzie zmiana na dekor HD272715

Nowe dekory będą dostępne od 1.10.2019. 
Dekory poprzednie będą wycofane po wysprzedaży zapasów.

Wasz Hranipex

Hranifix Smart Promocja

Hranifix Smart
REGULAMIN PROMOCJI

„Hranifix Smart”

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Promocja będzie prowadzona pod nazwą „E-shop. Hranifix Smart”, a w dalszej części regulaminu określana będzie jako „Promocja” lub „Akcja promocyjna”.
 2. Organizatorem Promocji jest Hranipex Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, 59-223 Krotoszyce, Złotniki 18, NIP 691-22-40-719,REGON391040700, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000174794, o kapitale zakładowym 50 000 złotych, wpłaconym w całości (zwana dalej „Organizatorem”).
 3. Warunki uczestnictwa w Promocji określa niniejszy Regulamin promocji „Hranifix Smart „ (zwany dalej „Regulaminem”).
 4. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 2

CZAS TRWANIA PROMOCJI

Promocja obowiązuje od dnia 01.09.2019 r. od godziny 00:01 do dnia 31.10.2019 r. do godziny 23:59.

 

§ 3

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI

 1. Uczestnikiem promocji może być każda osoba, która zapoznała się z Regulaminem promocji i akceptuje jego postanowienia.

 

§ 4

ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ

 1. Promocja obejmuje produkt Hranifix Smart w butli 17 kg w cenie promocyjnej 599 zł netto. Cena nie zawiera podatku Vat oraz kosztów transportu.

§ 5

REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące Akcji Promocyjnej mogą być zgłaszane w formie pisemnej wraz z opisem reklamacji, jej uzasadnieniem oraz oczekiwanym sposobem załatwienia reklamacji bezpośrednio na adres Organizatora w czasie trwania promocji oraz po zakończeniu jej obowiązywania, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty zakończenia Akcji Promocyjnej. Reklamacje dostarczone po tej dacie nie będą rozpatrywane.
 2. Postępowanie reklamacyjne prowadzi Organizator. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator pisemnie powiadomi Klienta. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 3. Reklamacje dotyczące towarów zakupionych w Sklepie internetowym rozpatrywane są na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w Kodeksie cywilnym.

 

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Do udziału w Akcji promocyjnej konieczna jest akceptacja jej zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2019 r.
 3. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.hranipex.pl.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, z tym że zmiany nie będą dotyczyć Uczestników, którzy już przystąpili do Akcji promocyjnej i nie będą naruszać nabytych przez nich praw.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za leżące po stronie Klienta problemy techniczne utrudniające lub uniemożliwiające udział w Akcji Promocyjnej.
 6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego dotyczące przyrzeczenia publicznego.