Lipiec 2019

REGULAMIN PROMOCJI

REGULAMIN PROMOCJI

„E-shop. Zarejestruj się by otrzymać rabat 7%”

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Promocja będzie prowadzona pod nazwą „E-shop. Zarejestruj się by otrzymać rabat 7%”, a w dalszej części regulaminu określana będzie jako „Promocja” lub „Akcja promocyjna”.
 2. Organizatorem Promocji jest Hranipex Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, 59-223 Krotoszyce, Złotniki 18, NIP 691-22-40-719, REGON391040700, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000174794, o kapitale zakładowym 50 000 złotych, wpłaconym w całości (zwana dalej „Organizatorem”).
 3. Warunki uczestnictwa w Promocji określa niniejszy Regulamin promocji „E-shop. Zarejestruj się by otrzymać rabat 7%” (zwany dalej „Regulaminem”).
 4. Promocja obowiązuje w sklepie internetowym dostępnym na stronie internetowej www.hranipex.pl, zwanym dalej „Sklepem internetowym”.
 5. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 2

CZAS TRWANIA PROMOCJI

Promocja obowiązuje od dnia 15.07.2019 r. od godziny 00:01 do dnia 30.08.2019 r. do godziny 23:59.

 

§ 3

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI

 1. Uczestnikiem promocji może być każda osoba, która zapoznała się z Regulaminem promocji i akceptuje jego postanowienia, za wyjątkiem osób o których mowa w ustępie 4.
 2. W celu skorzystania z Promocji konieczny  jest dostęp do Internetu oraz zarejestrowanie się lub zalogowanie się w Sklepie Internetowym Hranipex pod adresem www.hranipex.pl.
 3. Możliwość skorzystania z promocji jest dostępna wyłącznie dla zalogowanych Klientów.
 4. Promocja nie jest dostępna dla Klientów, którzy posiadają przyznane uprawnienia do dokonywania zakupów w sklepie Hranipex po cenach specjalnych, tj. po cenach odmiennych od tych, które widnieją na stronie www.hranipex.pl.

 

§ 4

ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ

 1. Promocja obejmuje cały asortyment dostępny w Sklepie internetowym na stronie www.hranipex.pl.
 2. Każda osoba uprawniona do uczestnictwa w Promocji, niebędąca dotychczas Klientem sklepu internetowego www.hranipex.pl, która w okresie jej trwania:

a)       zarejestruje się w Sklepie internetowym poprzez formularz dostępny na stronie www.hranipex.pl i prześle na adres pl-hranipex@hranipex.com  dokument potwierdzający wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz numer REGON i NIP, a następnie zaloguje się do Sklepu internetowego za pomocą danych przesłanych przez Organizatora drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta  oraz

b)      dokona zakupu dowolnej ilości produktów dostępnych w Sklepie internetowym

otrzyma rabat w wysokości 7% od łącznej wartości zamówionych produktów, zwany dalej „Rabatem 7% dla nowych Klientów”.

 1. Rabat 7% dla nowych Klientów jest naliczany wyłącznie dla pierwszego zamówienia złożonego przez Klienta w Sklepie internetowym.
 2. Z Rabatu 7% dla nowych Klientów, o którym mowa w ustępie 2, można skorzystać tylko jeden raz w okresie trwania promocji.
 3. Z Rabatu 7% dla nowych Klientów mogą skorzystać wyłącznie nowi Klienci, tzn. Klienci, którzy przed podjęciem czynności opisanych w ustępie 2, nie posiadali konta w Sklepie internetowym i nie dokonywali w nim jakichkolwiek zakupów.
 4. Każda osoba uprawniona do udziału w Promocji, która posiada konto w Sklepie internetowym www.hranipex.pl zarejestrowane przed rozpoczęciem Akcji promocyjnej, która w okresie jej trwania dokona zakupu dowolnej ilości produktów dostępnych w Sklepie internetowym, otrzyma rabat w wysokości 5% od łącznej wartości zamówionych produktów, zwany dalej „Rabatem 5% dla wszystkich Klientów”.
 5. Z Rabatu 5% dla wszystkich Klientów można skorzystać nieograniczoną ilość razy w czasie trwania Promocji.
 6. Z Rabatu 5% dla wszystkich Klientów mogą skorzystać wszyscy Klienci Sklepu internetowego, z wyłączeniem osób wskazanych w § 3 ust. 4.
 7. Rabaty w wysokości 7% i 5% są naliczane po dokonaniu zamówienia i nie obejmują kosztów dostawy zakupionych produktów.
 8. Organizator dopuszcza możliwość wymiany lub zwrotu towaru, na który został udzielony rabat z zachowaniem zasad ogólnych. W przypadku zwrotu produktu/produktów, na zakup których został udzielony rabat zgodnie 
  z powyższymi postanowieniami, Sklep internetowy  zwraca tylko i wyłącznie cenę rzeczywiście uiszczoną za zakupiony/e produkt/produkty.

§ 5

REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące Akcji Promocyjnej mogą być zgłaszane w formie pisemnej wraz z opisem reklamacji, jej uzasadnieniem oraz oczekiwanym sposobem załatwienia reklamacji bezpośrednio na adres Organizatora w czasie trwania promocji oraz po zakończeniu jej obowiązywania, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty zakończenia Akcji Promocyjnej. Reklamacje dostarczone po tej dacie nie będą rozpatrywane.
 2. Postępowanie reklamacyjne prowadzi Organizator. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator pisemnie powiadomi Klienta. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 3. Reklamacje dotyczące towarów zakupionych w Sklepie internetowym rozpatrywane są na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w Kodeksie cywilnym.

 

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Do udziału w Akcji promocyjnej konieczna jest akceptacja jej zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.07.2019 r.
 3. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.hranipex.pl.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, z tym że zmiany nie będą dotyczyć Uczestników, którzy już przystąpili do Akcji promocyjnej i nie będą naruszać nabytych przez nich praw.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za leżące po stronie Klienta problemy techniczne utrudniające lub uniemożliwiające udział w Akcji Promocyjnej.
 6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego dotyczące przyrzeczenia publicznego.