Polityka prywatności rekrutacji

Hranipex sp zo.o.. oraz jej filie i oddziały („Hranipex”, „nas” lub „my”) rozumieją, że prywatność jest ważna dla wszystkich kandydatów do pracy. Hranipex a.s. oraz jej spółki zależne i stowarzyszone mogą przetwarzać dane osobowe jako administratorzy danych. Zobowiązujemy się do poszanowania prywatności i ochrony danych osobowych naszych kandydatów, czyli wszelkich informacji, które mogą zidentyfikować go jako indywidualną osobę. Niniejsza Polityka prywatności w zakresie rekrutacji („Polityka prywatności”) opisuje sposób, w jaki przetwarzamy i chronimy dane osobowe podczas procesu rekrutacji Hranipex.
Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie danych osobowych kandydatów do pracy i potencjalnych kandydatów do zatrudnienia. Nie dotyczy to naszych pracowników, kontrahentów lub klientów ani innych danych osobowych gromadzonych przez Hranipex w innych celach.
Stosowane w niniejszej Polityce prywatności „dane osobowe” oznaczają informacje, które identyfikują kandydatów do pracy i potencjalnych kandydatów do zatrudnienia u nas, złożone w ramach aplikacji internetowej i / lub za pośrednictwem alternatywnych kanałów (np. Za pośrednictwem profesjonalnych firm rekrutacyjnych).

Przetwarzamy ich dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką prywatności, chyba że takie przetwarzanie jest sprzeczne z wymogami obowiązującego prawa, w którym to przypadku pierwszeństwo mają obowiązujące przepisy prawa.
Przesyłając nam dane osobowe, kandydaci do pracy potwierdzają, że:
• Przeczytali i zrozumieli niniejszą Politykę prywatności i wyrażają zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych zgodnie z niniejszym opisem.
• Dane osobowe mogą być przekazywane i przetwarzane na całym świecie, w tym w krajach, w których nie można uznać, że zapewniają ten sam poziom ochrony danych co kraj pochodzenia kandydata do pracy, w celach i w sposób określony w niniejszej Polityce prywatności.
• Osoby ubiegające się o pracę nie są zobowiązane do dostarczania nam żądanych informacji, ale niezastosowanie się do nich może spowodować, że nie będzie w stanie kontynuować swojej kandydatury na stanowisko, o które się ubiegają.
• Wszystkie ich oświadczenia są zgodne z prawdą i zgodne z ich najlepszą wiedzą i przekonaniem, a także świadomie nie pominęły żadnych informacji o charakterze negatywnym. Podanie jakichkolwiek niedokładnych informacji może spowodować, że kandydat do pracy nie będzie mógł ubiegać się o zatrudnienie.
• Niniejsza Polityka prywatności nie stanowi części żadnej umowy o pracę oferowanej kandydatom zatrudnionym przez Hranipex.


Dane osobowe, które gromadzimy

Rodzaje danych osobowych, o które prosimy kandydatów do pracy oraz sposoby ich przetwarzania, są określone przez wymagania kraju, w którym się znajduje, a nie dla kraju, w którym mieszka. Jeśli on / ona składa wniosek do więcej niż jednej lokalizacji lub jeśli rola, do której się ubiega, będą dostępne w więcej niż jednym kraju, rodzaje danych osobowych, o które prosimy kandydatów do pracy oraz sposoby ich przetwarzania, są określone przez wymagania wszystkich krajów, w których znajduje się ta pozycja.
Zwykle zbieramy dane osobowe bezpośrednio od osób ubiegających się o pracę, gdy ubiegają się o rolę u nas, takie jak imię i nazwisko, dane kontaktowe, historia pracy i edukacji, osiągnięcia i wyniki testów. Możemy również zbierać dane osobowe od osób trzecich, takich jak profesjonalne firmy rekrutacyjne, referencje, wcześniejsi pracodawcy, pracownicy Hranipexu, z którymi przeprowadzili wywiady, oraz dostawcy usług w zakresie kontroli zatrudnienia, o ile jest to dozwolone przez obowiązujące prawo.
Wrażliwe dane osobowe są podzbiorem danych osobowych i obejmują pochodzenie etniczne, zdrowie, przynależność do związków zawodowych, przekonania filozoficzne, orientację seksualną, a także inne kategorie określone przez prawo. Nie staramy się uzyskać i nie będziemy gromadzić takich danych o kandydacie do pracy, chyba że zezwala na to obowiązujące prawo (np. Monitorowanie równości szans w USA)
Wykorzystanie danych osobowych
Zbieramy i wykorzystujemy dane osobowe w uzasadnionych przypadkach dotyczących zasobów ludzkich i zarządzania przedsiębiorstwem, w tym:
• identyfikacja i ocena kandydatów pod kątem potencjalnego zatrudnienia, a także przyszłych ról, które mogą stać się dostępne;
• prowadzenie ewidencji w związku z rekrutacją i zatrudnianiem;
• zapewnienie zgodności z wymogami prawnymi, w tym wymogami i praktykami dotyczącymi różnorodności i integracji;
• przeprowadzanie kontroli historii kryminalnej zgodnie z obowiązującym prawem;
• ochrona naszych praw w zakresie dozwolonym lub dozwolonym przez prawo; lub
• sytuacje awaryjne, w których zagrożone może być zdrowie lub bezpieczeństwo jednej lub więcej osób.


Możemy również analizować dane osobowe osób ubiegających się o pracę lub zagregowane / pseudonimizowane dane w celu usprawnienia procesu rekrutacji i zatrudnienia oraz zwiększenia możliwości przyciągania kandydatów.
Przetwarzamy dane osobowe do celów opisanych powyżej: gdy mamy zgodę wnioskodawcy na to; gdy jest to konieczne do zawarcia umowy o pracę z kandydatem do pracy; gdy jest to konieczne, abyśmy spełnili obowiązek prawny; lub gdy jest to konieczne dla celów naszych uzasadnionych interesów jako pracodawcy działającego globalnie.

Odbiorcy danych i międzynarodowe transfery danych
Dostęp do danych osobowych osób ubiegających się o pracę mogą uzyskać osoby rekrutujące i ankieterzy pracujący w kraju, w którym opiera się stanowisko, o które się ubiegają, a także rekruterzy i ankieterzy pracujący w różnych krajach w ramach globalnej organizacji Hranipex. Osoby pełniące funkcje administracyjne i personel IT w Hranipex mogą również mieć ograniczony dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich zadań. W niektórych krajach prawa lokalne mogą mieć mniej praw niż w kraju zamieszkania kandydata do pracy, ale wprowadziliśmy mechanizmy prawne mające na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony danych osobowych przetwarzanych przez spółki zależne i oddziały Hranipex w ramach Globalna organizacja Hranipex, w tym przekazywanie danych osobowych do krajów innych niż kraj, w którym może ubiegać się o pracę.
Utrzymujemy procesy mające na celu zapewnienie, że przetwarzanie danych osobowych przez zewnętrznych dostawców usług jest zgodne z niniejszą Polityką prywatności i chroni poufność, dostępność i integralność danych osobowych. Tam, gdzie wymaga tego prawo, wprowadziliśmy mechanizmy prawne mające na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony danych osobowych w państwie trzecim.
Ponadto możemy ujawniać lub przekazywać dane osobowe kandydata do pracy w przypadku reorganizacji, połączenia, sprzedaży, wspólnego przedsięwzięcia, cesji lub innego przeniesienia lub dysponowania całością lub częścią naszej działalności

Zatrzymywanie danych Jeśli kandydat do pracy zaakceptuje ofertę zatrudnienia przez nas, wszelkie istotne dane osobowe zebrane w okresie przed zatrudnieniem staną się częścią jego dokumentacji personalnej i zostaną zachowane zgodnie z określonymi wymaganiami krajowymi. Jeśli nie zatrudnimy kandydata do pracy, możemy mimo to zachować i wykorzystywać jego / jej dane osobowe przez pewien okres (który może się różnić w zależności od kraju) do celów administrowania systemem, aby rozważyć potencjalne przyszłe role i wykonywać badania. Następnie zachowujemy minimalną ilość danych osobowych do zarejestrowania u nas działalności rekrutacyjnej. Bezpieczeństwo Wdrożyliśmy ogólnie przyjęte standardy bezpieczeństwa technicznego i operacyjnego, aby chronić dane osobowe przed utratą, niewłaściwym użyciem, zmianą lub zniszczeniem. Tylko upoważniony personel Hranipex i naszych zewnętrznych dostawców usług ma dostęp do danych osobowych, a ci pracownicy i usługodawcy zewnętrzni są zobowiązani do traktowania tych informacji jako poufnych. Pomimo tych środków ostrożności nie możemy zagwarantować, że osoby nieupoważnione nie uzyskają dostępu do danych osobowych.
Prawa kandydata do pracy

Podejmujemy uzasadnione kroki, które mają na celu zachowanie dokładności, kompletności i aktualności danych osobowych w celach, dla których są gromadzone i wykorzystywane. Wdrożyliśmy również środki mające na celu zapewnienie, że nasze przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z niniejszą Polityką prywatności i obowiązującym prawem.
Każdy kandydat do pracy może mieć prawo zażądania dostępu do danych osobowych, które o nim zbieraliśmy, w celu przeglądu, modyfikacji lub żądania usunięcia danych. Może on mieć prawo zażądać kopii zebranych o nim danych osobowych i skorygować wszelkie nieścisłości. Osoba ubiegająca się o pracę może również zażądać, abyśmy przestali przetwarzać jej dane osobowe, chociaż może być konieczne zachowanie pewnych danych osobowych, jeśli jest to wymagane lub dozwolone na mocy obowiązującego prawa.
Jeśli jakikolwiek wnioskodawca chciałby złożyć wniosek o dostęp, przegląd lub poprawienie zebranych przez nas danych osobowych o nim lub w celu omówienia sposobu przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt z działem HR (dane kontaktowe można znaleźć na stronie hranipex. com).
Aby pomóc w ochronie prywatności i bezpieczeństwa osób ubiegających się o pracę, podejmiemy rozsądne kroki w celu zweryfikowania ich tożsamości przed udzieleniem dostępu do jakichkolwiek danych osobowych. Będziemy podejmować uzasadnione próby szybkiego zbadania, zastosowania się lub w inny sposób odpowiedzieć na wszystkie żądania, które mogą być wymagane przez obowiązujące prawo. W zależności od okoliczności i prośby, możemy nie być upoważnieni do zapewnienia dostępu do danych osobowych lub w inny sposób w pełni przestrzegać wniosku; na przykład, gdy wytwarzamy informacje, które mogą ujawnić tożsamość kogoś innego. Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia Twoich żądań, jeżeli według uznania firmy mogą być nieuzasadnione, nadmierne lub w inny sposób niedopuszczalne na mocy obowiązującego prawa.
Ponadto, jeżeli zostało to przyznane przez obowiązujące prawo, wnioskodawcy mogą mieć prawo do złożenia skargi do właściwego organu ochrony danych.
Nie podejmujemy decyzji o rekrutacji lub zatrudnianiu wyłącznie w oparciu o automatyczne podejmowanie decyzji.
Pliki cookie i inne technologie śledzenia