Polityka Prywatności - RODO

Szanowni klienci oraz partnerzy handlowi,

dokument, który Wam przedkładamy, zawiera podstawowe informacje dotyczące przetwarzania Waszych danych osobowych. Cenimy sobie fakt, że dzielicie się z nami Waszymi danymi osobowymi i jesteśmy zdecydowani do wszelkich działań, aby w maksymalnym możliwym stopniu dane te chronić. Jednocześnie staramy się być w stosunku do Was jak najbardziej transparentni, w szczególności odnośnie sposobu, w jaki przetwarzamy Wasze dane osobowe.

Uwzględniając przepisy prawne Unii Europejskiej, aby dokument ten przygotowany był zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

W dokumencie tym staramy się przekazać Wam informacje w sposób jak najbardziej przejrzysty; w związku z tym wybraliśmy formę pytań i odpowiedzi wg poniższej listy:

 1. Kto jest administratorem danych osobowych?
 2. Do jakiego celu potrzebujemy dane osobowe?
 3. Jakie są nasze uzasadnione interesy?
 4. W jaki sposób dane osobowe zostały pozyskane?
 5. Jakie kategorie danych osobowych są przetwarzane?
 6. Jaka jest podstawa prawna dla przetwarzania danych osobowych?
 7. Czy dane osobowe będziemy przekazywali komuś dalszemu?
 8. Czy dane osobowe będziemy przekazywali do krajów trzecich lub do organizacji międzynarodowych?
 9. Jak długo będziemy przechowywać zapamiętane dane osobowe?
 10. Jakie są Wasze prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i w jaki sposób z praw tych możecie skorzystać?
 11. Czy dane osobowe przetwarzane są automatycznie?

Dokument ten podaje podstawowe informacje, które zobowiązani jesteśmy udostępnić jako administrator danych osobowych. Informacje te zawarte są również na stronach internetowych: www.hranipex.pl

W przypadku wszelkich pytań dotyczących przetwarzania Waszych danych osobowych, prosimy kontaktować się pod adresem e-mail pl-gdpr@hranipex.com, ew. na pod naszym adresem dla doręczeń: Hranipex sp zo.o Złotniki 18 ,59-223 Krotoszyce

1.   Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest osoba, która albo sama, albo wspólnie z innymi osobami określa cele oraz decyduje o tym, w jaki sposób dane osobowe będą przetwarzane.

Administratorem danych osobowych jest spółka Hranipex sp zo.o ., z siedzibą Jałotniki 18 ,59-223 Krotoszyce , numer identyfikacyjny regon 391040700, spółka wpisana jest doSąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy KRS 0000174794 . Z administratorem można kontaktować się pod adresem e-mail: pl-gdpr@hranipex.com

2.   Do jakich celów potrzebujemy dane osobowe?

Administrator przetwarza dane osobowe na potrzeby:

a)    zabezpieczenia zawarcia a następnie realizacji stosunku kontraktowego między administratorem a Wami (art. 6 ustęp 1 podpunkt b) RODO). Ze stosunku tego wynikają dalsze ustawowe zobowiązania i administrator w związku z tym musi przetwarzać dane osobowe również do tego celu (art. 6 ustęp 1 litera c) RODO);

b)    ochrony swoich uzasadnionych interesów (art. 6 ustęp 1 litera f) RODO), do których zaliczyć można jak najszybsze oraz najbardziej efektywne załatwienie wszystkich zamówień. Z działaniem tym związane jest przygotowanie ofert cenowych, załatwienie każdego zamówienia klienta, załatwienie każdego zamówienia klienta, załatwienie procesu reklamacji, analizy handlowe i planowanie.

c)    Celów marketingowych po to, aby administrator jak najlepiej dostosował ofertę do Waszych potrzeb oraz informował Was o nowościach. Do tego celu przetwarzania, administrator uzyskuje Waszą jednoznaczną zgodę (art. 6 ustęp 1 litera a) RODO.

W ramach przetwarzania podanych powyżej danych osobowych, administrator stosuje funkcję profilowania; ma to na celu podniesienie jakości usług oraz utworzenie indywidualnie zestawionej treści komunikatów handlowych; działania te administrator podejmuje na podstawie swojego uzasadnionego interesu, tzn. z powodów podanych w postanowieniach art. 6 ustęp 1 litera f) Rozporządzenia.

Adres e-mailowy może być przetwarzany w celu włączenia do bazy danych dla przesyłania komunikatów handlowych. Taką procedurę postępowania umożliwia § 7 ustęp 3 Ustawy nr 480/2004 Sb., o usługach społeczeństwa informacyjnego. Komunikaty te mogą dotyczyć tylko podobnego towaru albo usług i można je w każdej chwili łatwo anulować - poprzez przesłanie pisma, pisma, e-maila lub poprzez kliknięcie na odwołanie w komunikacie handlowym “Zrušit zasílání emailu“ („Anulować przesyłanie e-maila”). W tym celu adres e-mailowy będzie przetwarzany przez administratora przez czas odbierania produktów a następnie przez okres 3 lat od ostatniego wykorzystania tej usługi.

Udostępnianie danych osobowych administratorowi jest ogólnym wymaganiem ustawowym i kontraktowym. Odnośnie udostępniania danych osobowych dla celów marketingowych, co nie reprezentuje realizacji umownego i ustawowego obowiązku administratora, wymagane jest uzyskanie Waszej zgody. Jeżeli nie udzielicie administratorowi zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych, nie oznacza to, aby w konsekwencji takiej decyzji administrator odmówił udostępnienia swojego wyrobu lub usługi na podstawie umowy.

3.   Jakie są Wasze uzasadnione interesy?

Dane osobowe administrator przetwarza również dla ochrony jego uzasadnionych interesów. Do uzasadnionych interesów administratora zaliczyć należy w szczególności prawidłową realizację wszystkich zobowiązań umownych administratora, prawidłową realizację wszystkich ustawowych obowiązków administratora, marketing bezpośredni, ochronę działalności biznesowej administratora oraz majątku; ważne znaczenie ma również ochrona środowiska naturalnego oraz zabezpieczenie zrównoważonego rozwoju.

W interesie zabezpieczenia maksymalnej ochrony Waszej prywatności, przysługuje Wam prawo zgłoszenia zastrzeżenia, aby Wasze dane osobowe były wykorzystywane wyłącznie dla najbardziej koniecznych powodów ustawowych albo aby Wasze dane osobowe zostały zablokowane. Więcej informacji na temat Waszych praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można przeczytać w artykule 10 przedkładanego dokumentu.

4.   W jaki sposób dane osobowe zostały pozyskane?

Dane osobowe administrator uzyskał bezpośrednio od Was, a to w szczególności na podstawie wypełnianych formularzy, wzajemnej komunikacji albo z zawieranych umów. Dane osobowe mogą ponadto pochodzić z dostępnych publicznie źródeł, rejestrów i ewidencji, przykładowo z rejestru handlowego, rejestru dłużników, rejestrów profesjonalnych albo przykładowo z Katastru nieruchomości. Administrator mógł pozyskać dane osobowe również od stron trzecich, które są upoważnione do dostępu oraz przetwarzania Waszych danych osobowych i z którymi współpracujecie; kolejnym źródłem informacji są sieci socjalne oraz Internet, z których sami korzystacie.

5.   Jakie kategorie danych osobowych są przetwarzane?

W celu zapewnienia Waszej satysfakcji z prawidłowej realizacji zobowiązania, w celu zabezpieczenia realizacji obowiązków ustawowych, zabezpieczenia spersonalizowanej oferty towarów i usług administratora oraz dla dalszych, podanych powyżej celów, administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych:

a)    podstawowe dane identyfikacyjne – imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz numer identyfikacyjny;

b)    dane kontaktowe – numer telefonu oraz adres e-mailowy;

c)    informacja na temat korzystania z produktów i usług administratora - chodzi o informacje związane z odpowiedzią na pytania, jakie produkty mieliście zamówione u administratora i jakie wykorzystujecie obecnie, łącznie z ustawieniem produktów itp.;

d)    informacje pochodzące z wzajemnej komunikacji - informacje z e-maili, z zapisów rozmów telefonicznych albo z innych formularzy kontaktowych;

e)    dane do wystawienia faktur oraz dane transakcyjne - chodzi w szczególności o informacje pojawiające się na fakturach, a dotyczące uzgodnionych warunków fakturowania oraz przyjętych płatności;

f)     informacje geolokalizacyjne – informacje z przeglądarki internetowej albo ze stosowanych aplikacji mobilnych.

6.   Jaka jest prawna podstawa przetwarzania danych osobowych?

Prawne uzasadnienie przetwarzania wynika z artykułu 6 ustęp 1 RODO, w myśl której przetwarzanie jest zgodne z wymogami prawa, jeżeli jest konieczne dla realizacji umowy, dla realizacji zobowiązań prawnych administratora, dla ochrony uprawnionych interesów administratora albo jeżeli przetwarzanie realizowane jest na podstawie udzielonej nam zgody.

Ustawowe uzasadnienie przetwarzania oparte jest ponadto na Ustawie nr 563/1991 Sb., o rachunkowości, w myśl której przetwarzane są pi przechowywane dane dotyczące faktur, z Ustawy nr 89/2012 Sb., Kodeks Cywilny, w myśl której administrator broni swoich uzasadnionych interesów albo z Ustawy nr 235/2004 Sb., o podatku od wartości dodanej.

7.   Czy dane osobowe będziemy przekazywać dalszym podmiotom?

W ramach granic ustawowych, dane osobowe musimy przekazywać organom administracji państwowe, przykładowo urzędowi skarbowemu, sądom, organom czynnym w postępowaniu karnym albo organom nadzoru nad rynkiem kapitałowym.

Jako strony trzecie, które mogą mieć dostęp do Waszych danych osobowych ze względu na charakter usługi, z której korzystacie albo z której korzystaliście, są:

 • osoby, zabezpieczające dla nas eksploatację techniczną oraz operatorzy technologii, stosowanych dla naszych usług;
 • osoby, które regularnie zabezpieczają i testują zabezpieczenie oraz integralność usług oraz stron internetowych;
 • osoby, zabezpieczające analizę odwiedzania naszych stron internetowych;
 • osoby, doręczające Wam zamówione przesyłki;
 • usługodawcy płatnych bramek;
 • partnerzy handlowi lub sponsorzy, uczestniczący w organizacji naszych imprez, konferencji, seminariów, itp.
 • agencje inkasowe w celu windykacji lub inkasa należności naszej spółki;
 • operatorzy systemów reklamowych w związku z ukierunkowaną reklamą;
 • operatorzy rozwiązań technicznych, dzięki którym możemy wyświetlać tylko istotną dla Was treść oraz reklamę.

Przy określonych, dokładnie zdefiniowanych warunkach, zobowiązani jesteśmy do przekazania niektórych Waszych danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawnych przykładowo funkcjonariuszom policji , ewentualnie innym organom czynnym w postępowaniu karnym łącznie z wyspecjalizowanymi jednostkami ( administracja celna, itp.) oraz dalszym organom administracji państwowej.

Dane osobowe przekazywali będziemy dalszym osobom trzecim tylko w przypadku, że będzie pani z tym dokładnie zapoznana i wyrazi pani na to swoją wyraźną zgodę.

8.   Czy dane osobowe będziemy przekazywali do kraju trzeciego lub do organizacji międzynarodowej?

Danych osobowych nie przekażemy do krajów poza Unię Europejską lub poza Gospodarczy obszar europejski, ani też do żadnej organizacji międzynarodowej.

9.   Jak długo przechowywali będziemy dane osobowe?

Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przynajmniej na czas trwania umowy. Niektóre dane osobowe - potrzebne dla obowiązku podatkowego i obowiązku fakturowania - będą przechowane dłużej, z reguły 10 lat licząc od roku następującego od powstania przechowywanych faktów.

Dane osobowe, które są ważne dla egzekwowania uzasadnionych interesów administratora, przechowywane będą przez okres maksymalnie 3 lat od daty zakończenia stosunku umowy z administratorem.

Dane osobowe przetwarzane dla celów marketingowych przechowywane będą przez okres maksymalnie 3 lat od daty ich uzyskania.

Dane osobowe nie będą nigdy przechowywane dłużej, aniżeli maksimum ustawowe. Po upływie okresu archiwizacji, dane osobowe będą w sposób bezpieczny oraz nieodwracalny utylizowane w taki sposób, aby nie mogło dojść do ich niewłaściwego wykorzystania.

10.     Jakie są Wasze prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz w jaki sposób możecie z nich korzystać?

Administrator danych osobowych podejmuje wszelkie możliwe wysiłki, aby przetwarzanie Waszych danych osobowych realizowane było w sposób prawidłowy, a przede wszystkim bezpiecznie. Poniższy artykuł podaje gwarantowane dane osobowe, które możecie egzekwować u administratora.

W jaki sposób możecie egzekwować swoje prawa?

Poszczególne prawa możecie zgłaszać poprzez przesłanie e-maila na adres pl-gdpr@hranipex.com. Swoje prawa możecie również egzekwować w formie pisemnego wniosku przesłanego na nasz adres informacyjny:Hranipex sp zo.o  Złotniki 18, 59-223 Krotoszyce

Wszystkie komunikaty oraz stanowiska dotyczące zgłaszanych przez Was praw administrator zapewnia bezpłatnie. W przypadku jednak, gdyby zgłoszony wniosek był w sposób oczywisty bezzasadny lub niewłaściwy, w szczególności dlatego, że chodziłoby o jego powtarzanie, administrator upoważniony jest do naliczenia uzasadnionej opłaty, uwzględniającej koszty administracyjne związane z udostępnieniem wymaganej informacji. W przypadku powtarzanego zgłaszania wniosku poprzez przesłanie kopii przetwarzanych danych osobowych, administrator zastrzega sobie prawo naliczania w takim przypadku odpowiedniej opłaty z tytułu kosztów administracyjnych.

Stanowisko oraz ewentualna informacja na temat podjętych działań administrator udostępni jak najszybciej, najpóźniej jednak w terminie do jednego miesiąca. W przypadku potrzeby wynikającej ze stopnia złożoności oraz liczby wniosków, administrator zastrzega sobie prawo wydłużenia odpowiedzi na wniosek o dwa miesiące. Administrator poinformuje Was o przedłużeniu - łącznie z podaniem podstaw.

Prawo do informacji na temat przetwarzania Waszych danych osobowych

Jesteście uprawnieni domagania się od administratora informacji, czy dane osobowe są przetwarzane, czy też nie. W przypadku, jeżeli dane osobowe są przetwarzane, przysługuje Wam prawo domagania się od administratora informacji - w szczególności na temat tożsamości oraz informacji kontaktowych administratora - na temat celów przetwarzania, kategorii przedmiotowych danych osobowych, informacji na temat odbiorców lub kategorii odbiorców danych osobowych, na temat upoważnionych administratorów, na temat specyfikacji przysługujących Wam praw, na temat możliwości zwrócenia się do Urzędu ochrony danych osobowych, na temat źródła przetwarzanych danych osobowych oraz na temat zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania.

W przypadku, jeżeli administrator zamierza przetwarzać później Wasze dane osobowe dla innych celów, aniżeli cele, dla których dane zostały pozyskane, jeszcze przed wspomnianym, dalszym przetwarzaniem informacji administrator przekaże Wam informacje na temat tego celu oraz przekaże dalsze odnośne informacje.

Informacje udzielone Wam w ramach wykorzystania tego prawa, zawarte są już w tym dokumencie - nie stanowi to jednak przeszkody do ponownego wystąpienia o te informacje.

Prawo do dostępu do danych osobowych

W przypadku, jeżeli Wasze dane osobowe są przetwarzane, wtedy macie dostęp do informacji na temat celów przetwarzania, kategorii przedmiotowych danych osobowych, odbiorców lub kategorii odbiorców, na temat czasu przechowywania danych osobowych, informacji o przysługujących Wam prawach (prawo domagania się od administratora korekty lub skasowania, ograniczenia przetwarzania, zgłoszenia zastrzeżenia przeciwko temu przetwarzaniu), macie prawo domagania się informacji na temat możliwości złożenia skargi do Urzędu ochrony danych osobowych, informacji na temat źródła danych osobowych, informacji odnośnie tego, czy dochodzi do automatycznego podejmowania decyzji oraz profilowania, informacji dotyczących zastosowanej procedury, jak również znaczenia oraz przewidywanych konsekwencji takiego przetwarzania dla Was, informacji oraz gwarancji w przypadku przekazywania danych osobowych do krajów trzecich albo do organizacji międzynarodowych. Przysługuje Wam prawo udostępnienia kopii przetwarzanych danych osobowych. Prawo uzyskania takiej kopii nie może jednak niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób.

Prawo do korekty

W przypadku, jeżeli doszło do zmiany Waszych danych, przykładowo do zmiany miejsca zamieszkania, numeru telefonu lub innego faktu, który można traktować jako dane osobowe, przysługuje Wam prawo domagania się od administratora korekty przetwarzanych danych osobowych. Ponadto przysługuje Wam prawo do uzupełnienia niepełnych danych osobowych.

Zmiany należy przesłać e-mailem do Twojego przedstawiciela handlowego lub asystentki, ewentualnie na adres pl-gdpr@hranipex.com.

Prawo do korekty danych osobowych spółki (przykładowo siedziby) przysługuje wyłącznie osobie, upoważnionej do występowania w imieniu spółki.

Prawo do wykreślenia (prawo do spowodowania zapomnienia)

W określonych, zdefiniowanych przypadkach, przysługuje Wam prawo domagania się, aby administrator wykreślił Wasze dane osobowe. Do takich przypadków zalicza się przykładowo sytuację, kiedy przetwarzane dane nie są dalej potrzebne dla podanych powyżej celów. Administrator usuwa (wykreśla) dane osobowe po upływie określonego czasu niezbędności w sposób automatyczny); przysługuje Wam jednak prawo do zwrócenia się do niego ze swoją prośbą w każdej chwili. Wasze żądanie podlega następnie indywidualnej ocenie (pomimo Waszego prawa do wykreślenia, administrator może mieć obowiązek lub uzasadniony interes, aby dane osobowe pozostawić); będziecie szczegółowo informowani o sposobie załatwienia żądania.

Wniosek o wykreślenie danych osobowych spółki (przykładowo siedziby) przysługuje wyłącznie osobie, upoważnionej do występowania w imieniu spółki.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Administrator przetwarza Wasze dane osobowe wyłącznie w niezbędnie koniecznym zakresie. W przypadku jednak, gdybyście mieli odczucie, że administrator przykładowo przekracza podane powyżej cele, dla których przetwarza dane osobowe, przysługuje Wam prawo złożenia żądania, aby Wasze dane osobowe były przetwarzane wyłącznie dla najbardziej niezbędnych powodów ustawowych albo aby dane osobowe były zablokowane. Wasze żądanie podlega następnie indywidualnej ocenie i o jego załatwieniu będziecie szczegółowo informowani.

Prawo do przenoszenia danych

W przypadku życzenia, aby administrator udostępnił Wasze dane osobowe innemu administratorowi, względnie innej spółce, administrator przekaże Wasze dane osobowe w odpowiednim formacie, określonemu przez Was podmiotowi, o ile nie będą pod tym względem stały na przeszkodzie żadne powody ustawowe lub inne ważne powody.

Prawo zgłoszenia zastrzeżenia oraz automatycznego decydowania indywidualnego

W przypadku, jeżeli stwierdzicie, albo tylko przypuszczacie, że administrator realizuje przetwarzanie danych osobowych w sposób sprzeczny z ochroną Waszego życia prywatnego i osobistego, albo w sposób sprzeczny z przepisami prawnymi (przy założeniu, że dane osobowe przetwarzane są przez administratora na podstawie publicznego lub uzasadnionego interesu, albo przetwarzane są dla celów bezpośredniego marketingu, łącznie z profilowaniem, albo dla celów statystycznych lub dla celów badań naukowych lub historycznych), przysługuje Wam prawo zwrócenia się do administratora i domagania się od niego wyjaśnienia lub wyeliminowania zaistniałego stanu wadliwego.

Zastrzeżenie możecie ponadto zgłosić również bezpośrednio przeciwko zautomatyzowanemu decydowaniu i profilowaniu.

Prawo złożenia skargi w Urzędzie ochrony danych osobowych

Możecie w każdej chwili zwrócić się z Waszym wnioskiem lub skargą w sprawie przetwarzania danych osobowych do organu nadzoru, tzn. do Urzędu ochrony danych osobowych,

Prawo odwołania zgody

Przysługuje Wam prawo odwołania w każdej chwili wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych; odwołanie należy przesłać na adres siedziby administratora - adres email pl-gdpr@hranipex.com  albo przy pomocy linka w komunikacji e-mailowej.

11.     Jakie dane osobowe ewaluowane są automatycznie?

Dane osobowe ewaluowane są automatycznie i mogą być wykorzystywane dla analizy Waszych działań na stronach internetowych administratora, do profilowania lub automatycznego decydowania w obszarze działań marketingowych administratora.

W konsekwencji tych działań administratora, Wasze zachowanie na stronach internetowych będzie analizowane i ewaluowane; oznacza to określoną ingerencję w Wasze prawo do prywatności. Z drugiej strony to ewaluowanie przyczynia się do tego, aby przesyłane Wam były tylko te oferty reklamowe dotyczące wyrobów oraz usług administratora, którymi moglibyście być zainteresowani w oparciu o wyniki przeprowadzonej ewaluacji.